W większych serwisach często konieczne jest wyznaczenie redaktorów działów. Przedstawiamy przykładowy zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień, które można wykorzystać w opisie stanowiska lub zakresie czynności pracownika.

Zakres czynności

Redaktor działu serwisu internetowego [Nazwa podmiotu]:

 1. koordynuje działania redaktorów odpowiedzialnych za przygotowanie i publikacje informacji w dziale, do którego zostali wyznaczeni przez bezpośredniego przełożonego, zgodnie z zakresem działania macierzystej komórki organizacyjnej,
 2. nadzoruje zachowanie zgodności publikowanych w dziale informacji z aktualnym stanem faktycznym i  prawnym oraz zachowaniem ich kompletności i spójności,
 3. udziela wszystkim zainteresowanym pomocy i wyjaśnień w zakresie związanym z informacjami opublikowanymi w tych działach serwisu, za które odpowiada,
 4. zgłasza redaktorowi naczelnemu i przełożonemu komórki organizacyjnej, w której pracuje, potrzebę zmian zakresu informacji udostępnianych w serwisie, zmian w sposobie ich przygotowywania i przekazywania do publikacji,
 5. zgłasza redaktorowi naczelnemu lub bezpośrednio administratorowi technicznemu zauważone problemy i nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu lub zaplecza administracyjnego,
 6. współpracuje z innymi pracownikami komórki organizacyjnej w zakresie związanym z publikowaniem w serwisie informacji, za których wytworzenie lub przechowywanie są oni odpowiedzialni ,
 7. uczestniczy w szkoleniach i spotkaniach organizowanych dla zespołu redakcyjnego serwisu, przekazuje uzyskane podczas nich informacje i instrukcje współpracownikom odpowiedzialnym za tworzenie i umieszczanie informacji w serwisie,
 8. przechowuje kopie kart informacyjnych informacji, które zostały opublikowane w serwisie internetowym przez redaktorów działu, za który odpowiada.

Zakres odpowiedzialności

Redaktor działu serwisu internetowego [Nazwa podmiotu] odpowiada przed [Oznaczenie przełożonego] oraz przed Redaktorem naczelnym serwisu za:

 1. systematyczną aktualizację informacji w dziale serwisu, za który odpowiada,
 2. użyteczność, aktualność, spójność i dostępność informacji zamieszczanych w dziale serwisu, za który odpowiada,

Zakres uprawnień

Redaktor działu serwisu internetowego [Nazwa podmiotu] ma następujące uprawnienia:

 1. zatwierdzania do publikacji (publikowania) zawartości zamieszczonej przez redaktorów działu, za który odpowiada
 2. wstrzymania do czasu poprawienia usterek publikacji każdego materiału, który nie spełnia przyjętych standardów użyteczności, istotności, rzetelności, zrozumiałości, staranności i dostępności.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji