Zadania związane z wytwarzaniem informacji publicznych i redagowaniem serwisów internetowych urzędów i innych podmiotów realizujących zadania publiczne są zwykle dodatkowymi powinnościami pracowników tych instytucji.

Zobowiązanie pracownika do przygotowywania i umieszczania informacji publicznych w serwisie internetowym może być wpisane do zakresu czynności służbowych pracownika albo stanowić element opisu stanowiska pracy.

Zobowiązanie może mieć następującą postać:

Zakres czynności

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku [nazwa stanowiska] należy:

  1. opracowywanie informacji publicznych z zakresu kompetencji służbowych pracownika;
  2. umieszczanie i po zatwierdzeniu publikacja wytworzonych informacji publicznych w serwisie internetowym,

albo 

  1. niezwłoczne przekazywanie wytworzonych i zatwierdzonych informacji publicznych do publikacji redaktorowi serwisu internetowego.

Zakres odpowiedzialności

Pracownik odpowiada przed [nazwa przełożonego / organu zarządzającego] za:

  1. użyteczność, istotność, rzetelność, aktualność, spójność i dostępność wytwarzanych przez siebie informacji publicznych
  2. niezwłoczne przekazywanie do publikacji / publikowanie zatwierdzonych informacji publicznych

Zakres uprawnień

Pracownik ma prawo do:

  1. uzyskania szczegółowych instrukcji i wyjaśnień dotyczących stosowania standardów wytwarzania i publikowania informacji publicznych, w tym standardów dostępności.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji