W standardowej instalacji Joomla nazwy grup użytkowników i poziomów dostępu zdefiniowane zostały w języku angielskim. Można je pozostawić tak, jak są. Ale też można je zmienić na polskie. Będzie to dobra okazja, by zapoznać się z tymi elementami systemu Joomla.

Zmiana nazw grup użytkowników

Aby zmienić angielskie nazwy użytkowników na polskie:

 1. Wybierz z menu zaplecza pozycję Użytkownicy / Grupy użytkowników.
 2. Otwórz do edycji każdą z grup na liście i zmień jej nazwę.

Aby zmienić nazwę wybranej grupy użytkowników:

 1. Kliknij na liście użytkowników nazwę wybranej grupy, np. public.
 2. Na stronie edytora zaznacz angielską nazwę i wpisz w jej miejscu nazwę polską, np. Wszyscy.

  Ekran zaplecza - zmiana nazwy grupy użytkowników

 3. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zachować zmiany.

Gdy będziesz zmieniać nazwy innej niż grupa Wszyscy (Public), w edytorze pojawią się dwa pola:

 • Nazwa grupy: zmień tutaj np. Guest na Goście, Registered na Zarejestrowani, Author na Autorzy, Editor na Redaktorzy, Publisher na Wydawca, Manager na Operator i Super User na Superużytkownik albo Główny administrator.

  Ekran zaplecza - zmiana nazwy grupy użytkowników

 • Grupa nadrzędna: w grupach domyślnych nie zmieniaj nigdy tego przypisania, chyba że jesteś doświadczonym administratorem i zdajesz sobie w pełni sprawę z konsekwencji takiej zmiany. W przypadku grup zakładanych przez siebie możesz eksperymentować do woli.

Pozostawienie domyślnego przypisania grup do nadrzędnych (i do poziomów dostępu) gwarantuje poprawne działanie całego systemu zarządzania uprawnieniami użytkowników.

Zmiana nazw poziomów dostępu

Aby zmienić angielskie nazwy poziomów dostępu na polskie:

 1. Wybierz z lokalnego menu zaplecza pozycję Poziomy dostępu albo z głównego menu pozycję Użytkownicy / Poziomy dostępu
 2. Kliknij nazwę poziomu dostępu, aby otworzyć edytor nazwy.

  Menu lokalne zaplecza na stronie Poziomy dostępu

 3. W Polu Nazwa poziomu zmień nazwę angielską na polską, np. Public na Wszyscy. Stosowanie takich samych nazw dla poziomów dostępu jak dla odpowiadających im grup użytkowników jest dobrą praktyką.

  Ekran zaplecza - zmiana nazwy poziomow dostępu

 4. Pola Przypisanie do grupy użytkowników pozostaw bez zmian. W przypadku zarządzania uprawnieniami użytkowników najlepiej nie manipulować do czasu nabycia sporego doświadczenia w tworzeniu własnych poziomów dostępu i własnych grup użytkowników.

Do czego służą grupy użytkowników i poziomy dostępu

Grupy użytkowników

Grupy użytkowników odgrywają kluczową rolę w kontroli dostępu do witryny i zaplecza. Grupa użytkowników jest nazwą zbioru uprawnień, jakie nadajemy konkretnemu użytkownikowi, gdy przypisujemy go do grupy. Na przykład, przypisując użytkownika do grupy wydawców, nadajemy mu wszystkie te uprawnienia, które posiadają wszyscy użytkownicy, użytkownicy zarejestrowani i autorzy (bo grupa dziedziczy wszystkie uprawnienia grup podrzędnych), a ponadto przyznajemy mu uprawnienia do zmiany stanu artykułów, a więc publikacji i wycofywania z publikacji, wyrzucania do kosza, przenoszenia do archiwum.   

Poziomy dostępu

Poziomy dostępu przypisywane są elementom treści i funkcjom serwisu. Równocześnie do poziomu dostępu przypisywane sa grupy użytkowników. Najkrócej mówiąc, poziom dostępu jest nazwą kolekcji grup użytkowników, które mają dostęp do określonych elementów treści  i funkcji serwisu.

Tak wiec grupy użytkowników określają, co użytkownik może zrobić, jakie czynności wykonywać, a poziom dostępu precyzuje, na jakich obiektach – na jakich kategoriach i pozycjach użytkownik może te uprawnienia realizować.

Poziomy dostępu odnoszą się tylko i wyłącznie do stron witryny. Nie dotyczą dostępu do zaplecza administracyjnego – dostęp do zaplecza mają domyślnie użytkownicy z grup operatorów, administratorów i superużytkowników oraz z grup, które utworzymy, jeśli im przyznamy takie uprawnienie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji