Pakiet startowy JSzkoła przeznaczony jest dla szkół, które chcą stworzyć swój serwis internetowy od podstaw. Projekt uwzględnia głównie wymagania serwisu szkoły podstawowej, ale po niewielkich poprawkach i uzupełnieniach może być z powodzeniem wykorzystany dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pobierz pakiet JSzkoła - Szybki start

Do dyspozycji użytkowników oddamy trzy wersje pakietu – z funkcjonalnością Biuletynu Informacji Publicznej i bez funkcjonalności BIP oraz wersję zawierającą tylko funkcjonalność Biuletynu Infomacji Publicznej. W pierwszej kolejności wydany zostanie pakiet bez funkcjonalności BIP.

Pakiet startowy JSzkoła przeznaczony jest dla szkół, które chcą stworzyć swój serwis internetowy od podstaw. Projekt uwzględnia głównie wymagania serwisu szkoły podstawowej, ale po niewielkich poprawkach i uzupełnieniach może być z powodzeniem wykorzystany dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pobierz pakiet JSzkoła - Szybki start

Do dyspozycji użytkowników oddamy trzy wersje pakietu – z funkcjonalnością Biuletynu Informacji Publicznej i bez funkcjonalności BIP oraz wersję zawierającą tylko funkcjonalność Biuletynu Infomacji Publicznej. W pierwszej kolejności wydany zostanie pakiet bez funkcjonalności BIP.

Główny cel serwisu

Przyjęliśmy, że głównym celem serwisu każdej szkoły jest wsparcie realizacji jej zadań ustawowych i statutowych poprzez:

 • budowanie i udostępnianie bazy wiedzy o szkole i środowisku działania szkoły przydatnej uczniom, rodzicom i nauczycielom w realizacji zadań szkoły,
 • wzbogacenie procesów komunikacji wzajemnej między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz otoczeniem szkoły,
 • angażowanie uczniów, rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli w organizację życia szkoły, współtworzenie i realizację jej programów.

Podstawowe funkcje serwisu

Ustaliliśmy, że dobry serwis szkoły powinien spełniać następujące funkcje:

 • informacyjna: informowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i otoczenia szkoły o jej systemie wychowawczym, wymaganiach, dorobku, osiągnięciach i aktualnych działaniach, udostępnianie informacji publicznych ,
 • wizerunkowo-promocyjna: kreowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i ponadlokalnym (regionalnym, ogólnopolskim), pozyskiwanie nowych uczniów i sojuszników,
 • edukacyjna: gromadzenie i udostępnianie wiedzy przydatnej w realizacji szkolnych programów wychowawczych i edukacyjnych (wiedza o najbliższym środowisku, wiedza o patronie szkoły, wiedza o przeszłości szkoły),
 • komunikacyjna: umożliwienie kontaktów między uczestnikami procesów szkolnych – uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi, szybkie przekazywanie zainteresowanym komunikatów o żywotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły,
 • wspierająca: wspomaganie uczniów, rodziców, wychowawców, nauczycieli w realizacji ich zadań,
 • partycypacyjna: angażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w stanowienie o sprawach szkoły i w życie społeczności szkolnej integracyjna: budowanie społeczności szkolnej, pogłębianie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami, wzmacnianie więzi między uczestnikami procesów szkolnych
 • integracyjna: wzmacnianie więzi ze szkołą i środowiskiem lokalnym, umacnianie poczucia tożsamości regionalnej

Zadania serwisu

Rolę serwisu spróbowaliśmy ująć także w kategorii zadań, wskazując, że serwis szkoły powinien służyć co najmniej czterem poniższym zadaniom:

 • zapewnić uczniom, rodzicom i nauczycielom kompendium wiedzy o szkole, jej organizacji, funkcjonowaniu, programie działania, aktualnych wydarzeniach wspomagać uczniów, rodziców i nauczycieli w realizacji ich zadań szkolnych,
 • informować uczniów, rodziców, nauczycieli i otocznie społeczne o życiu szkoły, ciekawych wydarzeniach, realizowanych programach i projektach,
 • popularyzować szkołę szczególnie w środowisku lokalnym
 • angażować uczniów, rodziców, nauczycieli do aktywnego, twórczego uczestnictwa w życiu szkoły.

Zasięg i adresaci serwisu

Zasięg terytorialny

Serwis szkoły adresowany jest przede wszystkim do uczestników procesów, jakie mają miejsce w szkole - do uczniów, rodziców, nauczycieli, a takze do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani szkołą ze względu na jej znaczenie w środowisku lokalnym, na jej ofertę, na wykonywanie przez nią zadań publicznych.

Serwisy szkół mają więc głównie zasięg lokalny, rzadziej - dotyczy to głównie szkół wyższego stopnia - ponadlokalny, np. regionalny czy ogólnopolski.

Niekiedy wydawca serwisu może zdecydować się z różnych względów na publikowanie innojęzycznych wersji serwisu. W takich przypadkach sugerujemy – jako prostszą w implementacji - obsługę wielojęzyczności za pomocą dedykowanego komponentu JFalang.

Adresaci serwisu - Główne grupy docelowe

Ze względu na cel i rodzaj wyszukiwanych informacji w przypadku serwisów gminnych można wyróżnić 3 podstawowe grupy odbiorców:

 • uczniowie,
 • rodzice,
 • nauczyciele

Adresaci serwisu - Poboczne grupy docelowe

Obok tych czterech grup podstawowych można wskazać co najmniej kolejne cztery grupy poboczne:

 • partnerzy w realizacji zadań,
 • pracownicy administracji samorządowej,
 • pracownicy nadzoru pedagogicznego
 • dziennikarze, prasa, media.

Projekt zawartości

Na podstawie analizy ponad 200 serwisów szkolnych oraz analizy zadań szkoły opracowaliśmy rozbudowany projekt zawaertości serwisu szkoły.

Sporym wyzwaniem okazał dobór kryteriów podziału zawartości. Wahalismy się między kryterium głównego adresata i kryterium „obszarów” działalności szkoły. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na zgrupowanie zawartości według kryterium „obszarów” działalności. Wyodrębniliśmy 3 główne „sfery” nazwane:

 • O szkole z podkategoriami: Wartości, Historia i tradycje, Patron szkoły, Nasze Miasto
 • Organizacja z podkategoriami: Organy i kadra szkoły, Co w szkole mamy, Oddziały i klasy, Koła i zespoły
 • Praca szkoły z podkategoriami: Zamierzenia, Wydarzenia, Wymagania szkolne, Pomoc i sojusznicy

Nie jest to zapewne idealna klasyfikacja zawartości serwisu szkolnego. Może czasem powodować problemy, w której z kategorii umieścić pewne informacje czy też w której kategorii ich szukać, ale generalnie rzecz biorąc podział zawartości na trzy główne kategorie, w której pierwsza obejmuje „aksjologiczne” podstawy funkcjonowania szkoły, druga aspekt organizacyjny, a trzecia programowy umożliwił sensowne uporządkowanie treści serwisu szkolnego.

W menu serwisu wyodrębniono ponadto dodatkowo zakładki Kontakty oraz Zasoby, w której można udostępniać materiały archiwalne, pliki do pobrania, adresy internetowe, itp.

Drzewo kategorii (z komentarzem)

 • Brudnopisy: kategoria przeznaczona na materiały przygotowywane do publikacji
 • Niekategoryzowane: kategoria przeznaczona na informacje trudne do sklasyfikowania
 • O serwisie i prawne: kategoria przeznaczona na informacje stałe, związane z funkcjonowaniem serwisu, których nie można przypisać do żadnej z wyodrębnionych kategorii treści odnoszących się do tematyki serwisu
 • O szkole: Informacje  o szkolnym środowisku wychowawczym – urzeczywistnianym w szkole systemie wartości, zwyczajach, historii i tradycjach szkoły, patronie, małej Ojczyźnie lokalnej
  • Wartości: informacje o realizowanym przez szkołę systemie wartości, o celach i misji szkoły
   • Misja, wizja i cele: Opracowane na podstawie dokumentów szkolnych informacje o fundamentalnych, strategicznych założeniach pracy szkoły - misji szkoły, projektowanego kształtu szkoły w przyszłości (wizja), celów strategicznych i operacyjnych, w tym celów wychowawczych
   • Godło i inne symbole: Prezentacja i objaśnienie szkolnej symboliki - godła, barw, sztandaru, hymnu, jeśli je szkoła posiada
   • Szkolne zwyczaje: Prezentacja utrwalonych w systemie szkolnym zwyczajów i obrzędów
  • Historia i tradycje:  informacje o elementach historii i tradycji szkoły
   • Kalendaria historyczne: prezentacja przeszłości szkoły w formie kalendarium obejmującego najważniejsze wydarzenia na przestrzeni dotychczasowych dziejów
   • Kartki z przeszłości szkoły: Opowieści, anegdoty, obrazujące przeszłość szkoły
   • Wspomnienia: wspomnienia byłych uczniów i nauczycieli szkoły
   • Nauczyciele i kierownicy: sylwetki dawnych kierowników szkoły i zasłużonych nauczycieli
   • Napisali o nas: Informacje o publikacjach na temat szkoły w innych mediach
  • Patron szkoły: materiały związane z pracą wokół patrona szkoły - sylwetka, prezentacja dzieł życia
   • W skrócie: Artykuły przedstawiające sylwetkę i dzieła patrona w zwięzłej formie (dla wszystkich)
   • Życie i dzieło: Pogłębione artykuły o życiu i dziełach patrona szkoły
   • Śląskie czytanki: Wypisy z dzieł autora (jeśli to pisarz)
   • Polecamy: Recenzje twórczości patrona napisane przez uczniów
  • Nasza miejscowość:  informacje wspomagające edukację regionalną, poświęcone najbliższemu otoczeniu szkoły (osiedle, miasto, gmina)
   • Kalendarium dzielnicy: artykuły prezentujące przeszłość w formie kalendariów
   • Opowieści z dziejów: opowieści o ważnych wydarzeniach w przeszłości miejscowości
   • Ludzie Naszego Miasta: sylwetki ludzi godnych upamiętnienia
   • Ciekawe miejsca: prezentacje ciekawych miejsc w naszej miejscowości
   • Środowisko przyrodnicze: artykuły poświęcone przyrodzie naszej miejscowości, osiedla
   • Organizacje i instytucje: artykuły o działających na terenie miejscowości instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych, zwłaszcza obejmujących swym oddziaływaniem dzieci i młodzież
 • Organizacja:
  • Kadra i organy Szkoły: informacje o strukturze organów władz szkolnych i ich kompetencjach
   • Dyrekcja Szkoły: informacje o kompetencjach dyrektora szkoły, sylwetka dyrektora szkoły i zastępców, informacje kontaktowe o godzinach urzędowania, przyjmowania rodziców w sprawach uczniów
   • Rada Pedagogiczna: informacje o kompetencjach Rady Pedagogicznej, składzie rady, konferencjach i podjętych uchwałach
   • Rada Rodziców: informacje o kompetencjach Rady Rodziców, składzie Rady Rodziców, systemie pracy, spotkaniach i podejmowanych decyzjach
   • Samorząd Uczniowski: informacje o kompetencjach Samorządu Uczniowskiego, strukturze, składzie, spotkaniach i decyzjach Samorządu
   • Kadra Szkoły: informacje o  kadrze administracyjnej szkoły
  • Obiekty, pracownie, gabinety
   • Obiekty szkolne: prezentacja obiektów szkolnych (budynki, tereny sportowo-rekreacyjne, hala sportowa, ogrody)
   • Klasy i pracownie: informacje o pracowniach i klasach (pomieszczenia, wyposażenie)
   • Gabinety: informacje o gabinetach szkolnych: położenie, przeznaczenie, godziny pracy
   • Biblioteka i świetlica: informacje o bibliotece i świetlicy szkolnej - położenie, pomieszczenia, warunki korzystania, godziny pracy
    • Biblioteka poleca: artykuły o polecanych książkach, nowościach w bibliotece, itp
  • Oddziały i klasy
   • Kształcenie zintegrowane: informacje o klasach i oddziałach nauczania zintegrowanego, autoprezentacje zespołów klasowych
   • Klasy IV-VI: informacje o klasach i oddziałach IV-VI, autoprezentacje zespołów klasowych
   • Klasy integracyjne: informacje o klasach integracyjnych, zasadach przyjmowania do klas integracyjnych,
   • Klasy sportowe: informacje o klasach sportowych, zasadach rekrutacji i przyjmowania do klas sportowych
   • Koła i zespoły: informacje o działających w szkole kołach zainteresowań, SKS, zespołach wyrównawczych, szkolnych zespołach przedmiotowych (i innych zespołach nauczycielskich, np. wychowawczych, jeśli istnieją), ogniwach organizacji pozarządowych. Zasady uczestnictwa, harmonogramy spotkań.
    • Koła zainteresowań
    • Szkolny Klub Sportowy
    • Zespoły wyrównawcze
    • Szkolne Zespoły Przedmiotowe
    • Organizacje
  • Praca Szkoły
   • Wydarzenia
    • Imprezy i uroczystości: relacje ze szkolnych imprez i uroczystości (informacje, fotogalerie)
    • Sukcesy i osiągnięcia: informacje o pozaszkolnych sukcesach i osiągnięciach szkoły, zespołów szkolnych, uczniów, nauczycieli
    • Konkursy, turnieje: informacje o prowadzonych w szkole konkursach i turniejach, prezentacja zadań, prezentacje wyników
     • Przedmiotowe
     • Sportowe
     • Artystyczne
     • Społeczne i inne
     • Liga zadaniowa
     • As Ortografii
    • Z doświadczeń pedagogicznych: konspekty i scenariusze zajęć, opisy przypadków, wszelkie formy autoprezentacji doświadczeń pedagogicznych nauczycieli - pracowników szkoły
  • Zamierzenia: Prezentacja programów, projektów i planów szkolnych
   • Programy i projekty: informacje o opracowanych bądź przyjętych przez szkołę i wdrażanych programach i projektach
   • Plany lekcji klas 1-3: plany lekcje, jeśli nie są udostępniane w e-Dzienniku
   • Plany lekcji klas 4-6: plany lekcje, jeśli nie są udostępniane w e-Dzienniku
   • Zajęcia pozalekcyjne: harmonogramy zajęć pozalekcyjnych, komunikaty o odwołaniu planowanych zajęć
   • Zebrania: komunikaty o planowanych spotkaniach, wywiadówkach, konferencjach
    • Spotkania
    • Wywiadówki
    • Konferencje
  • Wymagania szkolne i ocenianie
   • Wymagania edukacyjne: prezentacja wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu dla każdej klasy, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
   • Ocena z zachowania: prezentacja zasad oceniania z zachowania, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
   • Ocenianie i klasyfikacja: omówienia procedur związanych z klasyfikacją i ocenianiem uczniów,
   • Podręczniki: prezentacja Szkolnego Zestawu Podręczników - z każdego przedmiotu dla każdej klasy
   • Wyposażenie uczniów: artykuły omawiające obowiązkowe wyposażenie uczniów, w tym w związku z różnymi przedmiotami lub okolicznościami, np. wyposażenie na zajęcia plastyczne, wyposażenie na lekcje wychowania fizycznego, wyposażenie na wycieczkę szkolną
  • Pomoc i sojusznicy
   • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej i pedagogicznej, godzinach pracy psychologa i pedagoga szkolnego
   • Opieka nad dzieckiem: informacje o możliwościach uzyskania wsparcia w opiece nad dziećmi
   • Pomoc materialna: informacje o możliwościach uzyskania wsparcia materialnego w szkole i w gminie
   • Poradnik ucznia: artykuły z poradami dla uczniów
   • Poradniki dla rodziców: artykuły z materiałami wspomagającymi rodziców, w tym prezentacja różnego typu opracowań oferowannych przez serwisy projektów i kampanii ogólnopolskich
   • Sojusznicy:
    • Współpraca: Prezentacja sojuszników i współpracowników szkoły, prezentacja efektów współpracy i współdziałania z innymi
    • Sponsorzy i Dobroczyńcy: prezentacja i podziękowania dla sponsorów i dobroczyńców szkoły
    • Poradnictwo: informacje o poradniach związanych z wychowaniem i edukacją szkolną w gminie, powiecie, regionie
    • Rzecznictwo i interwencje: informacje o biurach rzeczników i zakresie ich działania (np. rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, rzecznik ucznia), możliwościach interwencji (np. policja, straż miejska, niebieska linia)
    • Pomoc środowiskowa: informacje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku działania szkoły (np. w parafii)
    • Urzędy i instytucje: kontakty do urzędów i instytucji, które mogą być pomocne w załatwianiu spraw uczniów, rodziców i nauczycieli
  • Komunikaty
   • Komunikaty dla rodziców
   • Aktualności uczniowskie
   • Informacje dla nauczycieli
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji