Pakiet startowy JGmina przeznaczony jest dla urzędów, które chcą stworzyć stronę internetową swojej gminy od podstaw. Może również posłużyć jako wzór architektury informacji i zawartości urzędom, które chca zmodyfikować swój obecny serwis.

Pobierz pakiet JGmina - Szybki start

Planujemy dwie wersje pakietu – z funkcjonalnością Biuletynu Informacji Publicznej i bez funkcjonalności BIP oraz wersję zawierajacą tylko funkcjonalność Biuletynu Infomacjji Publicznej. W pierwszej kolejnośi wydany zostanie pakiet bez funkcjonalności BIP.

Pakiet startowy JGmina przeznaczony jest dla urzędów, które chcą stworzyć stronę internetową swojej gminy od podstaw. Może również posłużyć jako wzór architektury informacji i zawartości urzędom, które chca zmodyfikować swój obecny serwis.

Pobierz pakiet JGmina - Szybki start

Planujemy dwie wersje pakietu – z funkcjonalnością Biuletynu Informacji Publicznej i bez funkcjonalności BIP oraz wersję zawierajacą tylko funkcjonalność Biuletynu Infomacjji Publicznej. W pierwszej kolejnośi wydany zostanie pakiet bez funkcjonalności BIP.

Główny cel serwisu

Przyjęliśmy, że głównym celem serwisu gminy jest wsparcie realizacji ustawowych obowiązków gminy poprzez:

 • zapewnienie interesariuszom informacji niezbędnych do korzystania z usług gminy i jej instytucji,
 • ułatwienia komunikacji w procesie załatwiania spraw oraz
 • oraz angażowanie mieszkańców, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych w kreowanie i realizowanie polityk rozwoju gminy.

Podstawowe funkcje serwisu

Ustaliliśmy, że dobry serwis gminy powinien spełniać następujące funkcje:

 • informacyjna: przekazywanie informacji o realizacji ustawowych zadań gminy i jednostek gminnych,
 • wizerunkowa: kreowanie wizerunku gminy i jej instytucji, promocja osiągnięć, walorów ekonomicznych, turystycznych i innych, roli gminy w regionie i w Polsce,
 • edukacyjna: szerzenie wiedzy o gminie, jej historii, tradycjach, osiągnięciach,
 • komunikacyjna: umożliwienie kontaktów mieszkańców z władzami gminy oraz redakcja serwisu, szybkie przekazywanie mieszkańcom gminy komunikatów o żywotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem infrastruktury publicznej w gminie,
 • wspierająca: wspomaganie mieszkańców, przedsiębiorców i partnerów gminy w załatwianiu ich spraw,
 • partycypacyjna: angażowanie mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w życie społeczności lokalnej,
 • ekonomiczna: pozyskiwanie inwestorów, rozwijanie przedsiębiorczości lokalnej, zwiększanie zatrudnienia wśród mieszkańców
 • integracyjna: wzmacnianie więzi lokalnych, wzmocnienie tożsamości lokalnej, zwiększenie partycypacji społecznej w realizacji zadań gminy,
 • zarządzająca: realizowanie niektórych zadań związanych z zarządzaniem gminą.

Zadania serwisu

Rolę serwisu spróbowaliśmy ująć także w kategorii zadań, wskazując, że serwis gminy powinien służyć co najmniej czterem poniższym zadaniom:

 • zapewnić interesariuszom i uczestnikom procesów gminnych kompendium wiedzy o wszystkich aspektach funkcjonowania gminy
 • dostarczać informacje o aktualnie realizowanych przez gminę i jej jednostki projektach i działaniach służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, realizacji planów rozwojowych oraz usuwaniu skutków niepomyślnych i nieprzewidzianych zjawisk i wypadów
 • dostarczać informacji o aktualnych wydarzeniach samorządowych, społecznych, kulturalnych, artystycznych, sportowych
 • angażować mieszkańców miasta do uczestnictwa w życiu publicznym.

Zasięg i adresaci serwisu

Zasięg terytorialny

Serwis gminny adresowany jest przede wszystkim do społeczności lokalnej oraz odbiorców, którzy mogą być zainteresowani gminą ze względu na jej ofertę biznesową, edukacyjną, kulturalno-artystyczną, turystyczną, rekreacyjną.

Nie ulega wątpliwości, że audytorium, do którego adresujemy serwis gminny, jest znacznie szersze, niż społeczność lokalna. Można przyjąć, że serwisy gminne są serwisami co najmniej o zasiegu ogólnopolskim, a w wielu przypadkach, międzynarodowym, choćbby ze względu na migracje, jakie miały miejsce w przeszłości, czy współpracę i kontakty zagraniczne gminy.

Przyjęliśmy, że startowe pakiety instalacyjne JGmina będą przygotowane tylko w polskiej wersji językowej. Wydawcom, którzy zamierzają publikować innojęzyczne wersje serwisu, sugerujemy – jako prostszą w implementacji - obsługę wielojęzyczności za pomocą dedykowanego komponentu JFalang.

Adresaci serwisu - Główne grupy docelowe

Ze względu na cel i rodzaj wyszukiwanych informacji w przypadku serwisów gminnych można wyróżnić 4 podstawowe grupy odbiorców:

 • mieszkańcy,
 • inwestorzy,
 • przyjezdni i „wyjezdni”, którzy opuścili gminę czasowo bądź na stałe, ale są z nią w różny sposób wciąż związani,
 • dziennikarze

Adresaci serwisu - Poboczne grupy docelowe

Obok tych czterech grup podstawowych można wskazać co najmniej kolejne cztery grupy poboczne:

 • partnerzy w realizacji zadań,
 • pracownicy urzędu,
 • podmioty administracji publicznej
 • działacze organizacji pozarządowych

Mieszkańcom serwis internetowy gminy powinien zapewnić informacje na temat:

 • polityk i działań gminy w zakresie kluczowych kwestii bytowych (mieszkania, bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja, praca, pomoc społeczna, polityka społeczna),
 • oferty uczestnictwa w kulturze i aktywności sportowo-rekreacyjnej,
 • funkcjonowania władz i instytucji publicznych

Obok funkcji informacyjnej, serwis gminy winien spełniać również funkcje partycypacyjne, włączając mieszkańców w kampanie społeczne, konsultacje społeczne, wybory samorządowe.

Przedsiębiorcom serwis internetowy gminy powinien zapewnić informacje o:

 • strategii rozwoju, polityce gospodarczej i potencjale inwestycyjnym samorządu
 • ofercie inwestycyjnej, ofercie sprzedaży nieruchomości i wynajmu lokali z zasobów gminnych
 • miejscach obsługi inwestorów i przedsiębiorców
 • możliwościach uzyskania wsparcia, ulgach podatkowych.

Przyjezdni, turyści będą poszukiwać w serwisie gminnym informacji o:

 • lokalnych atrakcjach turystycznych
 • bazie noclegowej, gastronomicznej, agroturystycznej,
 • godzinach otwarcia instytucji kulturalnych, muzeów, zamków, galerii.

Wyjezdni” mogą być zainteresowani tymi samymi treściami, co wszyscy mieszkańcy gminy, ale też - jako osoby już spoza gminy - treściami, które interesują turystów. Trudno by je tutaj bliżej precyzować.

Dziennikarze mogą poszukiwać w serwisie gminy:

 • informacji kontaktowych z biurem i rzecznikiem prasowym,
 • informacji o aktualnych działaniach władz i jednostek gminnych
 • raportów i syntetycznych opracowań nt. różnych sfer życia gminy

Organizacja zawartości serwisu

Wybór schematu organizacji informacji zawsze jest wyborem trudnym, a w przypadku serwisu gminy zdaje się szczególnie trudnym. Jakikolwiek by nie był, będzie dyskusyjny. Rzeczywistość informacyjna, jaką trzeba sklasyfikować nie poddaje się żadnym dokładnym schematom organizacji informacji, zważywszy, że ma to być schemat organizacji informacji w serwisie internetowym.

Po głębokim namyśle zdecydowaliśmy się na podzielenie wszelkiej zawartości serwisu najpierw według kryterium adresata - audytorium, dla którego jest przeznaczona, a następnie według kryterium tematycznego.

Nie jest to schemat idealny, ale jest niewątpliwie użyteczny. Może posłużyć zarówno jako schemat organizacji informacji na zapleczu, jak i systemu nawigacji w serwisie.

W efekcie wyodrębniliśmy pięć głównych kategorii informacji i równocześnie stref serwisu:

 • strefę Dla wszystkich: podstawowe informacje o gminie przeznaczone dla mieszkańców, dla odwiedzających gminę turystów, dla „wyjezdnych”, dla inwestorów.
 • strefę Dla mieszkańców: zawartość prezentująca usługi i świadczenia na rzecz mieszkańców realizowanych przez gminę i instytucje publiczne na terenie gminy oraz aplikacje angażujące mieszkańców w życie publiczne gminy.
 • strefę Dla inwestorów: informacje o warunkach rozwoju gospodarczego, możliwościach działalności gospodarczej, wsparciu przedsiębiorczości.
 • strefę Dla petentów: informacje o możliwościach i sposobach załatwiania w urzędzie gminy oraz jednostkach rządowych i samorządowych na terenie gminy spraw mieszkańców, inwestorów, przyjezdnych, „wyjezdnych”.
 • strefę Dla mediów: wiadomości urzędowe, komunikaty i oświadczenia rzecznika prasowego, kontakt z Biurem rzecznika prasowego.

Projekt zawartości

Na potrzeby projektu opracowaliśmy zapewne niekompletny, ale wystarczająco bogaty projekt zawartości witryny gminy. Wcześniej przejrzeliśmy około 100 różnych serwisów gminnych, spisując pomysły. Umieszczaliśmy je początkowo dość chaotycznie na mapie myśli, żeby dysponować brudnopisem zawartości. Z czasem zaczęliśmy grupować te treści w 5 głównych kategoriach: O mieście, Dla mieszkańców, Dla firm i inwestorów, Dla mediów oraz Załatw sprawę.

Na tym etapie pojawił się wprawdzie pewien problem z zachowaniem założonego kryterium adresata przy podziale zawartości na główne kategorie – nie pasowały mi do tego kryterium kategorie O mieście i Załatw sprawę, ale po głębszym zastanowieniu uznaliśmy, że adresatami działu O mieście są wszyscy, którzy trafią na stronę, a dział Załatw sprawę to dział dla petentów - i mieszkańców, i przedsiębiorców.

W każdej z tych głównych kategorii zawartość została podzielona na podkategorie według kryterium tematycznego.

W dziale O mieście wyodrębniliśmy cztery główne podkategorie: Informacje ogólne, Organizacja, Infrastruktura oraz Historia i tradycje.

Dział Dla mieszkańców podzieliliśmy na podkategorie Życie codzienne, Udział w życiu publicznym oraz Czas wolny.

W dziale Dla przedsiębiorców przewidzieliśmy kategorie Polityki rozwoju, Wsparcie przedsiębiorczości, Oferty inwestycyjne.

W dziale Załatw sprawę wyodrębniliśmy trzy kategorie kategorie: Poradnik interesanta, ogłoszenia i komunikaty oraz Katalog spraw.

W dziale Dla mediów znalazły się kategorie: Wiadomości urzędowe, Kalendarz samorządowy i Biuro prasowe.

Czynności odwiedzających stronę

Rozważyliśmy również, jakie czynności mogą chcieć wykonać odwiedzający serwis. Na liście możliwości znalazły się:

 • Przeglądać treści - zgodnie ze strukturą menu, według tagów, przy użyciu dodatkowych przycisków...
 • Wyszukać określoną treść za pomocą wewnętrznej wyszukiwarki - prostej lub zaawansowanej.
 • Zamówić wiadomości (Biuletyn informacyjny - Newsletter).
 • Uczestniczyć w dyskusjach i głosowaniach,
 • Uczestniczyć w badaniach opinii (sondaże, ankiety) i przeglądać ich wyniki
 • Oceniać zawartość. Wybrane treści internauci mogą komentować lub oceniać w skali punktowej.
 • Przesłać własny materiał do publikacji.
 • Umieścić w serwisie własną treść, np. dodać artykuł, ogłoszenie
 • Kontaktować się za pomocą formularza kontaktowego z wydawcą serwisu.
 • Kontaktować się za pomocą formularzy kontaktowych z wydziałami urzędu gminy i jednostkami gminnymi.
 • Zapisać wybraną treść jako plik na swoim komputerze (pobrać plik ze strony). Treść do pobrania jest udostępniana w różnych formatach, np. .doc, .docx, .pdf, zip, aby odbiorca mógł wybrać format zgodny ze swymi potrzebami.
 • Wydrukować wybraną treść.
 • Kupić wybrane treści (zamówić i zapłacić) udostępniane odpłatnie.

Funkcjonalności serwisu

Częściowej odpowiedzi na pytanie o funkcjonalności serwisu dostarczyła analiza czynności, jakie mogą chcieć wykonać odwiedzający serwis. Lista ta z natury rzeczy nie uwzględniała na przykład czynności związanych z administrowaniem serwisem.

Dobrym sposobem na uzupełnienie tej listy okazało się tabelaryczne zestawienie rozszerzeń, za pomocą których można obsłużyć potrzebne funkcjonalności. Aby jednak skupić się na funkcjonalnościach właśnie, a nie na rozwiązaniach technicznych, przygotowaliśmy trzykolumnową tabelę, w której ustaliliśmy najpierw listę wymaganych funkcjonalności, a następnie dobieraliśmy rozszerzenia. Trzecia kolumna okazała się przydatna w trakcie do komentowania dokonanego wyboru.

Obsługa wymaganych funkcjonalności serwisu
Wymagana funkcjonalnośćObsługaUwagi
Publikacja artykułów grupowanych w kategorie i podkategorieArtykułyrdzenny komponent Joomla
Tworzenie kopii zapasowychAkeeba Backupużytkownikokm proponowana jest instalacja wersji profesjonalnej
Ochrona serwisu przed naruszeniem integralnościAdmin Toolszapewnia tylko podstawową ochronę, użytkownikokm proponowana jest instalacja wersji profesjonalnej
Tworzenie formularzy, zbieranie danychaiContactSafekonieczne, bo standardowy komponent nie daje możliwości definiowania dodatkowych pól
Wizualna edycja kodu HTML, proste zarządzanie plikami, zdjęciami, odnośnikamiedytor JCE,
edytor TinyMCE

standardowy edytor kodu HTML i innego
Wyświetlania informacji o korzystaniu z plików cookies i szerszej informacji na ten temat.InfoCiacho (moduł) 
Tworzenie i zamieszczanie sondaży i ankietMijoPoolsproponowany do zainstalowania przez użytkowników
Często zadawane pytania (FAQ)Freestyle FAQs Liteproponowany do zainstalowania przez użytkowników
Zgłaszanie pomysłów, głosowanie, komentowanieUserIdeaswymaga dopracowania; proponowany do zainstalowania przez użytkowników
Komentowanie treściDisqusproponowany do konfiguracji przez użytkowników
Statystyki odwiedzin i inne funkcje analityczneGoogle Analyticsproponowany do zainstalowania przez użytkowników
Promocja różnych aktualnych treściNews Show Pro GK5jedyne tak bogate w możliwości różnorodnej prezentacji nowości, a przy tym bezpłatne
Generowanie mapy serwisuOSMap 
Prezentowanie galerii zdjęć, obrazówSigPlus 
Eliminowanie osieroconych spójników i przyimkówSamotna litera (plg_spojnik) 
Obsługa multimediów (mp3, mp4, youtube, vimeo)AllVideos 
Udostępnianie plikówJDownloadsumożliwia kategoryzację dokumentów, określanie uprawnień, dostarcza statystyk pobrań
Kalendarz wydarzeń lub integracja z kalendarzem wydarzeń GoogleJEvents
ICAgenda
 
Lokalizacja miejsc i obiektów na mapieFocalPointumożliwia tworzenie interaktywnych map, wraz z opisem oraz informacjami dodatkowymi na temat danej lokalizacji / punktu

Drzewo kategorii (z komentarzem)

 • O mieście:
  • Ogólne: Ogólna charakterystyka / prezentacja gminy
   • Położenie i dojazd: Informacje o położeniu administracyjnym i geograficznym, informacje o możliwościach dojazdu do gminy
   • Gmina w Polsce i w regionie: Informacje o znaczeniu gminy w Polsce i w regionie
   • Środowisko przyrodnicze: Informacje o ukształtowaniu powierzchni, klimacie, wodach, przyrodzie, zieleni miejskiej
   • Statystyki: Wybrane informacje statystyczne, np. powierzchnia, liczba ludności, urodzenia i zgony, zatrudnienie, itp.
  • Organizacja: artykuły przedstawiające strukturę administracyjną gminy oraz istotne  inne podmioty organizacji społeczności lokalnej (np. organizacje pozarządowe, kościoły i wspólnoty religijne, partie polityczne)  
   • Samorząd: artykuły dotyczące struktury i funkcjonowania samorządu gminy
    • Prezydent Miasta (Burmistrz, Wójt): artykuły dotyczące kompetencji i aktywności włodarza gminy (prezydenta, burmistrza, wójta)
     • Urząd Gminy: artykuły o strukturze urzędu gminy, kompetencjach komórek Urzędu, aktywnościach Urzędu
     • Działania Prezydenta / Burmistrza / Wójta: artykuły o aktywnościach włodarza gminy
     • Zarządzenia Prezydenta / Burmistrza / Wójta: informacje o zarządzeniach wydanych przez włodarza gminy.
     • Rada Gminy: artykuły dotyczące kompetencji i aktywności Rady Gminy
      • Prawo miejscowe: Informacje o istotnych miejscowych regulacjach prawnych
      • Zebrania Rady Gminy: Informacje o planowanych i zrealizowanych posiedzeniach Rady Gminy, planowanym porządku, przebiegu, podjętych uchwałach. 
      • Komisje Rady Gminy: Komunikaty z posiedzeń komisji, ogłoszenia o planowanych posiedzeniach i ich porządku
      • Radni: informacje o aktualnym składzie Rady Gminy, dane radnych
      • Dyżury radnych: informacje o terminach dyżurów radnych, 
   • Organizacje pozarządowe: artykuły przedstawiające udział organizacji pozarządowych w życiu społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i współdziałania samorządu z  organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych.  
    • Zasady i programy współdziałania: Artykuły o regulacjach prawnych wyznaczających zasady i programy współdziałania gminy z organizacjami pozarządowymi
    • Rada Pożytku Publicznego: Informacje o kompetencjach, składzie i aktywnościach RPP, jeżeli została powołana
    • Kampanie i akcje: informacje o akcjach, kampaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz społeczności gminnej
    • Konkursy ofert na realizację zadań publicznych: informacje o adresowanych do organizacji pozarządowych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, wynikach przeprowadzonych konkursów oraz realizacji zadań
    • Katalog organizacji pozarządowych: opisy i dane kontaktowe organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.
    • Wolontariusz roku: Regulamin konkursu, sylwetki kandydatów i wyróżnionych (jeśli konkurs jest prowadzony)
    • Dobrodziej Roku: Regulamin konkursu, sylwetki kandydatów i wyróżnionych (jeśli konkurs jest prowadzony)
   • Partie polityczne: opisy i dane kontaktowe ogniw partii politycznych działających na terenie gminy.
   • Związki wyznaniowe: opisy i dane kontaktowe kościołów i  wspólnot religijnych działających na terenie gminy
   • Miasta partnerskie i zaprzyjaźnione: informacje o miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych
  • Infrastruktura: Informacje nt. infrastruktury technicznej gminy - gminne drogi, ulice, mosty, place, wodociągi, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków, utrzymywanie czystości, urządzeń sanitarnych, wysypiska, utylizacja odpadów, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, komunalne budownictwo mieszkaniowe, lokalny transport zbiorowy, targowiska i hale targowe, gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, obiekty administracyjne.
   • Plan miasta/gminy: przedstawienie ogólnego planu gminy, informacje o rozmieszczeniu ważnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (np.. Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy)
   • Dzielnice, osiedla, sołectwa: Informacje o jednostkach administracyjnych (np. dzielnice, sołectwa) lub zwyczajowo wydzielanych obszarach gminy)
   • Transport i komunikacja: informacje o drogach, o transporcie zbiorowym, rozkłady jazdy, itp.
   • Gospodarka odpadami: informacje na temat utrzymywania czystości, segregacji odpadów, wysypisk
   • Gospodarka energetyczna: informacje nt. zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplna.
  • Historia i tradycje: artykuły poświęcone tożsamości lokalnej – historii, tradycjom, obrzędom, zwyczajom, znanym ludziom, symbolice
   • Dzieje gminy: Artykuł(y) prezentujące przeszłość gminy
   • Miejskie symbole: informacje dotyczące identyfikacji wizualnej – barwy, herb, logo, flaga 
    • Herb i barwy miasta: Informacje o herbie i barwach herbowych, opis, uchwały normujące używanie
    • System identyfikacji wizualnej: informacje dotyczące identyfikacji wizualnej, księgi znaku
   • Ludzie godni: prezentacja sylwetek ludzi godnych pamięci, zasłużonych, sławnych
    • Honorowi obywatele: prezentacja sylwetek ludzi, którym nadano tytuły honorowych obywateli
    • Laureaci Nagrody Gminnej: prezentacja laureatów nagrody gminnej
    • Znani i nieznani z Ziemi naszej: prezentacja sylwetek ludzi, którzy rozsławili swoimi dziełami imię gminy, z których gmina może być dumna
  • Dla mieszkańców: Artykuły informujące mieszkańców o systemowych i akcydentalnych działaniach gminy na rzecz zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców oraz informacje i aplikacje angażujące mieszkańców we współdecydowanie o gminie  
   • Informator gminny:  alternatywnie artykuł z linkami lub artykuły zestawy  podręcznych, użytkowych informacji dla mieszkańców i przyjezdnych
   • Życie codzienne: artykuły przedstawiające działania gminy i podmiotów współdziałających służące zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców
    • Mieszkania: Informacje dotyczące możliwości uzyskania mieszkania, informacje o podmiotach zarządzających zasobami mieszkaniowymi,
     • Zasoby komunalne: Informacje o gminnych zasobach mieszkaniowych i perspektywach ich wzbogacenia
     • Wspólnoty mieszkaniowe: Informacje o wspólnotach mieszkaniowych (wykaz wspólnot, porady dotyczące uczestnictwa w decydowaniu o sprawach wspólnoty, podstawowe informacje na temat powinności wobec wspólnoty
     • Spółdzielnie mieszkaniowe: przedstawienie działających na terenie gminy spółdzielni mieszkaniowych
     • Mieszkania socjalne: informacje o możliwości uzyskania mieszkania socjalnego
     • Bezdomni: informacje o noclegowniach dla bezdomnych, informacje o sposobach pomocy bezdomnym
     • Bezpieczeństwo: Informacje dotyczące działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach zagrożenia
      • Programy miejskie: Informacje o gminnych programach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego
      • Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego: Podstawowe informacje o GCZK, komunikaty GCZK
      • Służby:  Informacje o działalności policji, straży miejskiej, straży pożarnej 
      • Pogotowia: Informacje o pogotowiach (ratunkowe, wodno-kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, Różowa Linia, Niebieska Linia)
      • Ubezpieczenia: Informacje o najbliższym oddziale ZUS, o innych agencjach ubezpieczeniowych
     • Zdrowie: informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy medycznej i leczenia na ternie gminy i regionu, informacje o działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej
      • Profilaktyka: Informacje o uruchomionych w gminie programach profilaktyki zdrowotnej, o prowadzonych akcjach (np.. bezpłatnych badań profilaktycznych)
      • Opieka zdrowotna:
       • Prawo do opieki zdrowotnej: Informacje o prawach do pomocy medycznej i opieki zdrowotnej
       • Podstawowa opieka zdrowotna: Informacje o podstawowej opiece zdrowotnej na terenie gminy, poradniach, ambulatoriach
       • Poradnie specjalistyczne: Informacje o poradniach specjalistycznych na terenie gminy i w regionie 
       • Szpitale i kliniki: Informacje o najbliższych mieszkańcom gminy szpitalach i klinikach
       • Pogotowie Ratunkowe: Informacje o pogotowiu ratunkowym
       • Rzecznik Praw Pacjenta: Kontakt do rzecznika praw pacjenta
      • Apteki: Informacje o sieci aptek, informacje o dyżurach aptek
      • Katalog poradni, laboratoriów i lekarzy: zbiór podstawowych informacji teleadresowych 
     • Edukacja: informacje dotyczące możliwości zaspokajania potrzeb edukacyjnych mieszkańców gminy na obszarze gminy i powiatu
      • Przedszkola: Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, warunkach i terminach przyjęć
      • Szkoły: Informacje o sieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
       • Szkoły podstawowe: informacja o obwodach szkolnych na ternie gminy, informacja o obowiązku szkolnym, informacje o sieci szkół podstawowych, informacje o dojazdach dzieci do szkół
       • Gimnazja: Informacje o sieci gimnazjów na terenie gminy, rekrutacji do szkół gimnazjalnych, dowożeniu dzieci do szkół
       • Szkoły ponadgimnazjalne: Informacje o sieci szkół ponadgimnazjalnych w mieście / powiecie, rekrutacji do szkół, dojazdach
      • Uczelnie: Informacje o uczelniach działających na terenie gminy / miasta
      • Edukacja pozaszkolna: Informacje o możliwościach rozwijania potrzeb edukacyjnych poza systemem oświaty (np.. szkoły językowe, ośrodki doskonalenia zawodowego, uniwersytet III wieku).
     • Praca i zatrudnienie: Informacje o lokalnym rynku pracy, możliwościach zatrudnienia, programach aktywizacji zawodowej, tworzenia miejsc pracy
      • Rynek pracy w gminie: Charakterystyka rynku pracy w gminie (i ewentualnie okolicy)
      • Oferty pracy: Oferty pracy w urzędzie gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych i działających na terenie gminy instytucjach publicznych 
       • Oferty Urzędu Gminy
       • Oferty jednostek miejskich
      • Powiatowy Urząd Pracy: Informacje o Powiatowym Urzędzie Pracy, zakresie usług, linki do stron PUP szczególnie przydatne osobom poszukującym pracy  
      • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych: Uruchomione na terenie gminy / powiatu przedsięwzięcia i projekty służące aktywizacji zawodowej bezrobotnych
     • Pomoc społeczna: Informacje o możliwościach uzyskania w gminie pomocy społecznej
      • Gminne programy pomocy społecznej: informacje o uruchomionych w gminie i realizowanych programach pomocy społecznej
      • Placówki pomocy społecznej: informacje o domach wsparcia dziennego, centrum integracji społecznej, centrum pomocy rodzinie i wszystkich innych formach instytucjonalnej pomocy społecznej
      • Pomoc organizacji pozarządowych: Informacje o możliwościach uzyskania pomocy społecznej świadczonej przez organizacje pozarządowe, parafie
     • Polityka społeczna: Informacje o politykach społecznych i działaniach podejmowanych na rzecz umacniania i rozwoju rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych i starszych
      • Polityki społeczne: Informacje o programach gminnych
      • Rodzina: Informacje o działaniach na rzecz umacniania i rozwoju rodziny 
      • Niepełnosprawni: Informacje o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych
      • Seniorzy: Informacje o działaniach na rzecz osób starszych
   • Życie publiczne: Informacje o możliwościach uczestnictwa w życiu publicznym gminy i efektach obywatelskiego zaangażowania mieszkańców
    • Kampanie społeczne: Informacje o aktualnych kampaniach społecznych prowadzonych w gminie
    • Konsultacje społeczne: Artykuły o systemie konsultacji społecznych w gminie, zasadach prowadzenia, aktualnych konsultacjach
    • Debaty publiczne: Artykuły poświęcone problemom gminy podawanym pod dyskusję publiczną  
    • Komisja dialogu społecznego: Zasady działania, jeśli istnieje. Relacje ze spotkań.
    • Wnioski i skargi: Informacje o możliwościach występowania z wnioskami i skargami do władz gminy, Informacje o wnioskach i skargach zgłaszanych przez mieszkańców i sposobie ich załatwiania
    • Wybory: Informacje o okręgach i obwodach wyborczych, informacje o zgłoszonych listach kandydatów, informacje o wynikach wyborów, informacje o rekrutacji do komisji wyborczych 
   • Czas wolny:  Informacje o możliwościach zaspokajania na terenie gminy potrzeb wyższych - w zakresie uczestnictwa w kulturze i sztuce, uprawiania sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku
    • Kultura i sztuka: Informacje o działaniach w zakresie kultury i sztuki
     • Program rozwoju kultury: Informacje o gminnych programach i projektach rozwoju kultury i sztuki
     • Edukacja kulturalna: Informacje o gminnych programach i projektach edukacji kulturalnej
     • Kalendarz kulturalny: Informacje o lokalnych wydarzeniach kulturalno-artystycznych, repertuar kin, teatrów, ...
     • Instytucje kultury: Informacje o działających na terenie gminy placówkach i instytucjach kultury: domach kultury, klubach, bibliotekach, muzeach, izbach regionalnych, kinach
     • Patronaty honorowe: informacje o przedsięwzięciach objętych patronatami włodarza gminy, rady gminy.
    • Turystyka: Informacje dla turystów i wycieczkowiczów
     • Gminna informacja turystyczna: artykuł(y) o punktach informacji turystycznej, przewodnikach,  publikacjach poświęconych lokalnym walorom turystycznym
     • Atrakcje turystyczne: Informacje o atrakcjach i osobliwościach turystycznych
      • Zabytki i obiekty sakralne
      • Gminna ewidencja zabytków
      • Szlaki turystyczne i wycieczkowe
      • Ścieżki edukacyjne
     • Mapa ścieżek rowerowych: jeśli istnieją
     • Turystyczny niezbędnik: podręczne użytkowe informacje dla turystów
      • Baza noclegowa
      • Baza gastronomiczna
       • Kawiarnie i cukiernie
       • Bary i puby
       • Pizzerie
       • Restauracje
       • Agroturystyka
    • Sport: Informacje o możliwościach uprawiania sportu i aktualnych imprezach sportowych
     • Imprezy sportowe: informacje o wydarzeniach sportowych
     • Obiekty sportowe: informacje o obiektach sportowych
     • Kluby sportowe: informacje o działających na terenie gminy klubach sportowych,
     • Sport dzieci i młodzieży: Informacje o organizacji sportu dzieci i młodzieży
    • Wypoczynek: Informacje o możliwościach rekreacji i wypoczynku na terenie gminy
     • Place zabaw dla dzieci
     • Obiekty i tereny rekreacyjne
 • Dla firm i inwestorów
  • Polityka rozwoju: Informacje o strategicznych dokumentach gminy (Strategia rozwoju, Wieloletni plan inwestycyjny, zagospodarowanie przestrzenne, program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy), łącza do pobrania dokumentów
  • Poradnik przedsiębiorcy: Zbiór podstawowych informacji nt. procedury rejestracji, zawieszania i likwidowania działalności gospodarczej, 
  • Wsparcie przedsiębiorczości: przedstawienie realizowanych lokalnych projektów wspierania przedsiębiorczości
   • Inkubator przedsiębiorczości:  informacje o inkubatorach przedsiębiorczości działających w regionie lub lokalnie
   • Specjalna Strefa Ekonomiczna:  Podstawowe informacje o regionalnej specjalnej strefie ekonomicznej i warunkach inwestowania
   • Ulgi podatkowe: Informacje o lokalnych ulgach podatkowych dla przedsiębiorców
   • Lokale do wynajęcia: Informacje o lokalach do wynajęcia i warunkach najmu
   • Biurka, pokoje: Informacje o możliwościach wynajmowania powierzchni "na godziny"
  • Oferty: prezentacja ofert inwestycyjnych, nieruchomości na sprzedaż
   • Oferty inwestycyjne
   • Nieruchomości na sprzedaż
  • Informator przedsiębiorcy:
   • Otoczenie biznesu: zbiór informacji teleadresowych przydatnych dla przedsiębiorców
    • Banki
    • Biura rachunkowe i finansowe
    • Doradcy podatkowi
    • Kancelarie prawne i notarialne
    • Sale konferencyjne
    • Powierzchnie magazynowe
    • Katalog firm: informacje teleadresowe o firmach działających na terenie gminy
    • Kalendarium przedsiębiorcy: informacje przypominające ważne terminy dotyczące obowiązków przedsiębiorcy wobec organów państwa (urząd skarbowy, ZUS), informacje dotyczące wydarzeń związanych z działalnością gospodarczą (np.. targach pracy):
 • Dla mediów
  • Wiadomości urzędowe: Oficjalne komunikaty, ogłoszenia, sprostowania, polemiki
  • Kalendarz samorządowy: Informacje o wydarzeniach w życiu samorządowym gminy – spotkaniach i działaniach włodarza gminy (prezydenta, burmistrza, wójta), posiedzeniach rady gminy i komisji rady gminy,  itd..
  • Biuro prasowe: Dane kontaktowe, informacje o rzeczniku, materiały do pobrania, skład redakcji serwisu
 • Załatw sprawę
  • Ogłoszenia i komunikaty (np. informacje o godzinach pracy urzędu / przyjęć interesantów, godzinach przyjęć prezydenta/burmistrza/wójta, itp.)
  • Załatwianie spraw przez Internet: Informacje nt. możliwości załatwiania spraw przez Internet (platforma ePuap), 
  • Poradnik interesanta: ogólne informacje na temat załatwiania spraw urzędowych,
  • Katalog spraw: Uporządkowany wg standardowych kategorii katalog spraw, jakie można załatwiać w urzędach i instytucjach państwowych
   • Architektura i gospodarka przestrzenna
   • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
   • Biuro rzeczy znalezionych
   • Budżet obywatelski
   • Działalność gospodarcza
   • Geodezja i kataster
   • Gospodarka nieruchomościami
   • Gospodarka odpadami komunalnymi
   • Informacja publiczna
   • Konserwacja zabytków
   • Miejski Rzecznik Konsumentów
   • Ochrona Środowiska
   • Oświata
   • Skargi i wnioski
   • Sport i rekreacja
   • Sprawy finansowe
   • Sprawy komunalne
   • Sprawy komunikacji
   • Sprawy lokalowe
   • Sprawy obywatelskie
   • Transport drogowy
   • Urząd Stanu Cywilnego
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji