Powierzając funkcję redaktora naczelnego serwisu internetowego urzędu, instytucji publicznej, organizacji, trzeba sprecyzować zakres czynności, odpowiedzialność i uprawnienia redaktora naczelnego. Przedstawiamy przykład ich określenia.

Zakres czynności

Redaktor naczelny serwisu internetowego [Nazwa podmiotu]:

 1. decyduje o całokształcie działalności redakcji serwisu i kieruje działalnością redakcji oraz koordynuje działania zespołu redakcyjnego i redaktorów serwisu,
 2. określa standardy publikowania informacji w serwisie i egzekwuje ich realizację przez członków zespołu redakcyjnego i redaktorów serwisu,
 3. dba o wysoki poziom merytoryczny publikowanych materiałów oraz przestrzeganie przez redakcję prawa prasowego i innych uregulowań prawnych,
 4. zarządza strukturą serwisu, architekturą informacji i treścią serwisu,
 5. organizuje szkolenia i spotkania zespołu redakcyjnego i redaktorów serwisu,
 6. analizuje i weryfikuje zgłaszane do publikacji materiały pod kątem ich użyteczności, istotności, rzetelności, zrozumiałości, staranności i dostępności,
 7. nadzoruje wprowadzanie i publikowanie informacji w serwisie, kontroluje codziennie – w dniach roboczych – dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznych,
 8. współpracuje z operatorem systemu informatycznego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz niezwłocznego usuwania stwierdzonych awarii i nieprawidłowości technicznych,
 9. przedkłada raz w roku organowi zarządzającemu raporty z przeprowadzonych kontroli realizacji celów i funkcji serwisu oraz realizacji standardów dostępności.

Zakres odpowiedzialności

Redaktor naczelny serwisu internetowego odpowiada przed [Nazwa organu zarządzającego] za:

 1. realizację celów i funkcji serwisu internetowego [Nazwa podmiotu]
 2. użyteczność, istotność, aktualność, spójność i dostępność informacji zamieszczanych w serwisie,
 3. przestrzeganie prawa prasowego i innych aktów prawnych regulujących wydawanie serwisów internetowych przez organa i podmioty publiczne,
 4. skuteczną promocję serwisu, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych,
 5. podnoszenie kwalifikacji pracowników [nazwa podmiotu] w zakresie tworzenia użytecznej i dostępnej zawartości serwisu internetowego,
 6. przekazywanie ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie ministra o zmianach treści tych informacji.

Zakres uprawnień

Redaktor naczelny serwisu internetowego [Nazwa podmiotu] ma następujące uprawnienia:

 1. nadawania, wycofywania oraz czasowego zawieszania uprawnień do aktualizowania zawartości serwisu pracownikom [Nazwa podmiotu],
 2. wycofania z publikacji każdego elementu zawartości serwisu, który nie spełnia przyjętych standardów użyteczności, istotności, rzetelności, zrozumiałości, staranności i dostępności,
 3. wezwania redaktorów odpowiedzialnych do uaktualnienia zawartości działów, za które odpowiadają, oraz usunięcia w trybie pilnym usterek i niedociągnięć stwierdzonych w zamieszczonych przez nich materiałach,
 4. wnioskowania do [Nazwa organu zarządzającego] o wyróżnienia i sankcje wobec pracowników [Nazwa podmiotu], w związku z wykonywaniem czynności redaktorów serwisu.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji