Administratorzy BIP zobowiązani są do kontrolowania w każdy dzień powszedni dzienników zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. GovArticle dostarcza narzędzia, które umożliwia wykonanie tego obowiązku. Jest nim specjalny moduł zaplecza administracyjnego nazwany GovArticle – Lista ostatnich zmian.

Moduł wyświetla na stronie startowej zaplecza listę ostatnich zmian dokonanych w obszarze Biuletynu Informacji Publicznej.

Aby korzystać z modułu, musimy go opublikować.

 1. Z menu zaplecza wybierz pozycję Rozszerzenia / Moduły. Przejdziesz na stronę zarządzania modułami. Domyślnie wyświetlana jest tutaj lista modułów witryny.
 2. Korzystając z pierwszego filtru w zestawie po lewej stronie ekranu wybierz opcję Zaplecze, aby przejść na stronę zarządzania modułami administracyjnymi.
  Filtrowanie modułów zaplecza na stronie zarządzania modułami
 3. Po przełączeniu zobaczysz listę modułów. Na początku listy powinien się znajdować nieopublikowany moduł GovArticle – Lista ostatnich zmian. Kliknij nazwę modułu, aby otworzyć edytor konfiguracji.
  Moduł monitora aktywności (GovArticle - Lista zmian) na stronie zarządzania modułami zaplecza
 4. Skonfiguruj moduł do pracy:
  Konfiguracja monitora aktywności
 • W polu Ilość określ, ile ostatnich zmian wyświetlać. Domyślna liczba 25 zmian powinna wystarczyć.
 • W polu Pozycja wybierz z listy rozwijanej pozycję cpanel.
 • W polu Stan zmień domyślne ustawienie na Opublikowano.
 1. Kliknij w przyborniku przycisk Zapisz i zamknij, aby zachować zmiany.
 2. Wybierz z menu zaplecza pozycję System / Pulpit i sprawdź, czy moduł jest widoczny.

Kontrola dziennika zmian

Kontrola dziennika zmian jest prosta. Administrator BIP po zalogowaniu się do zaplecza zobaczy listę ostatnich zmian:

Widok listy zmian w artykułach BIP na stronie startowej zaplecza

Na liście wyświetlane są:

 • ikony umożliwiające oznaczenie pozycji jako sprawdzonej, a w przypadku, gdy artykuł edytowano więcej niż raz ikony umożliwiające porównanie wersji,
 • łącza do artykułów z notatkami, czy artykuł został utworzony, zmieniony bądź usunięty,
 • daty operacji,
 • łącza do konta użytkownika, który utworzył artykuł lub zmienił jego stan.

Gdy administrator kliknie ikonę Zaznacz jako sprawdzone, zaznaczona pozycja zniknie z listy zmian.

Zmiana uprawnień do zatwierdzania zmian

Domyślnie prawo oznaczania zmian jako sprawdzonych ma tylko superużytkownik (główny administrator).

Główny administrator może wyposażyć w to uprawnienie administratorów albo specjalnie utworzoną grupę użytkowników.

Aby wyposażyć w prawo oznaczania zmian jako sprawdzone innych administratorów:

 1. Przejdź na stronę Komponenty / GovArticle i otwórz stronę konfiguracji komponentu, klikajac przycisk Opcje umieszczony w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli jesteś na stronie startowej zaplecza, możesz z listy skrótów po lewej stronie wybrać pozycję Konfiguracja, a następnie komponent GovArticle.
 2. Przejdź na kartę Uprawnienia.
 3. Na liście grup użytkowników zaznacz łącze Administratorzy:
  Zmiana uprawnień do zatwierdzania zmian
 4. Dla działania Zatwierdzanie wersji w kolumnie Wybierz nowe ustawienie zaznacz opcję Dozwolone.
 5. Kliknij w przyborniku przycisk Zapisz. Po zapisaniu wartość w kolumnie Wyliczone ustawienia powinna się zmienić na Dozwolone.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji