Korzystając z tego scenariusza, przeprowadzisz atrakcyjne warsztaty dla wydawców i administratorów serwisów internetowych na temat tworzenia zrozumiałych tekstów.

Cel warsztatu:

przygotowanie uczestników do redagowania łatwych w rozumieniu i dostępnych informacji

Zakładane efekty warsztatu:

Po warsztatach każdy uczestnik będzie:

  • Rozumiał dlaczego dostępność informacji jest ważna
  • Znał podstawowe założenia idei projektowania uniwersalnego
  • Znał podstawowe zasady przygotowywania zrozumiałych informacji
  • Znał narzędzia wspomagające tworzenie dostępnych informacji

Wyposażenie uczestnika warsztatu

  • komputer (laptop) z systemem Windows

Materiały dodatkowe

Kartki papieru, długopisy, przykłady skomplikowanych tekstów do rozdania uczestnikom

Plan zajęć

Przed warsztatem:

  • Poinformuj wszystkich uczestników, aby przynieśli ze sobą laptopa (w razie problemów sprzętowych połącz uczestników w zespoły).

Część I – dostępność informacji

Przeczytaj głośno poniższy tekst:

W sytuacji, gdy ubezpieczony nie rozwiązał stosunku pracy na dzień złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 184, a nadto nie udokumentował przed organem rentowym spełnienia warunku posiadania wymaganego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na dzień 1 stycznia 1999 r., sąd rozpoznający odwołanie od decyzji odmawiającej przyznanie prawa do emerytury, po ustaleniu, że ubezpieczony nie rozwiązał stosunku pracy, nie ma obowiązku prowadzenia postępowania celem ustalenia spełnienia pozostałych przesłanek przyznania świadczenia.

Porozmawiaj z uczestnikami o tym tekście, zapytaj czy rozumieją, o co w nim chodzi.

Zrób, krótki wykład o projektowaniu uniwersalnym w kontekście informacji – zaprezentuj przykłady dobrze zaprojektowanych informacji (możesz wykorzystać poradnik Komunikacja pisemna – rekomendacje ).

Zwróć uwagę uczestników na zagrożenie wykluczeniem z dostępu do informacji nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również osób o niskim wykształceniu i osób starszych.

Część II – zasady tworzenia dostępnych treści

Przeprowadź wykład o zasadach tworzenia zrozumiałych tekstów, wykorzystując dokument „Jak napisać zrozumiały tekst”.

Rozdaj uczestnikom przykładowe teksty i poproś, by je przeredagowali do postaci łatwej do zrozumienia.

Wspólnie odczytajcie teksty przed i po zmianie.

Część III – narzędzia wspomagające tworzenie zrozumiałych tekstów

Przeprowadź krótkie wprowadzenie, przedstawiając historię Roberta Gunninga i indeksu mglistości języka. Przytocz kilka przykładów np. indeks FOG gazety Fakt to średnio 7, tygodnika Polityka 12, a tekstów prawniczych średnio 20.

Zaznacz, że indeks FOG jest narzędziem wspomagającym i nie należy go traktować jako jedyny wyznacznik zrozumiałego tekstu. Korzystanie z FOG może być pomocnym elementem przy pracy nad własnym stylem pisania.

Zaprezentuj uczestnikom program sprawdzający poziom mglistości tekstu – www.logios.pl.

Poproś uczestników, by dokonali porównania tekstów redagowanych w poprzedniej części warsztatu. Porównajcie wartość indeksu dla tekstów przed i po zredagowaniu.

Przeprowadźcie kilka testów tekstów ze stron prowadzonych/redagowanych przez uczestników warsztatu.

Część IV – podsumowanie

Zachęć uczestników do regularnego korzystania z dostępnych materiałów i narzędzi wspomagających:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji