W badaniach dostępności stron internetowych bardzo pomocne są skryptozakładki. Mogą spełniać różne funkcje. Przedstawiamy zestaw 81 oferowanych przez różnych autorów.

O skryptozakładkach

Skryptozakładki to niewielkie skrypty, które można uruchomić w przeglądarce podczas przeglądania stron internetowych. Po angielsku nazywane są bookmarklets, favlets lub favelets. Nazwa bookmarklet wskazuje na związek z adresami internetowymi, które możemy gromadzić w przeglądarkach jako zakładki lub ulubione i w razie potrzeby wywoływać.

Skryptozakładki dodaje się do przeglądarki podobnie jak adresy stron internetowych, ale nie są to odnośniki do stron, lecz polecenia języka JavaScript albo nawet niewielkie aplikacje. Ich uruchamianie na stronie jest bezpieczniejsze i wydajniejsze niż instalowanie i uruchamianie dodatków.

Są wśród skryptozakładek bogate aplikacje internetowe, jak ANDI, ASLint, HTML_CodeSniffer, tota11y, WET, które wykonują kompleksowe testy stron i wyświetlają ich wyniki oraz sugestie naprawy wykrytych usterek. Są też proste, ułatwiające badanie jednego aspektu dostępności strony. Kilka z nich po prostu dołącza do strony tymczasowo zewnętrzny arkusz stylów, powodujący oznaczenie elementów strony, które mogą być źródłem problemów z dostępnością.

Aby łatwiej zarządzać zakładkami, warto je kolekcjonować w folderach tematycznych.

Pobieranie zakładek

Wszystkie omawiane skryptozakladki można pobrać z tego artykułu! Nie musisz już przeszukiwać całego Internetu.

Instalowanie skryptozakładek

Skryptozakładki publikowane są zwykle jako adresy URL, które w atrybucie href mają kod JavaScript. Wygląda to tak: <a href="javascript:kodJavaScript;">Nazwa zadania</a>.

„Instalacja” skryptozakładki polega na dodaniu jej do menu (paska) zakładek w przeglądarce internetowej. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • przeciągnij i upuść: Na stronie, która udostępnia skryptozakładkę, „chwytasz” prawym przyciskiem myszki odnośnik (czasem wyświetlany jak przycisk), przenosisz na pasek zakładek w przeglądarce i upuszczasz,
 • Dodaj zakładkę:
  • w Firefox zaznacz łącze skyptozakładki, a następnie wybierz menu kontekstowego opcję Dodaj zakładkę do odnośnika.
  • w Firefox: Z menu podręcznego narzędzia Wyświetl zakładki wybierz opcję Wyświetl panel zakładek (wcześniej dodaj do paska narzędzi opcję Wyświetl zakładki, korzystając z polecenia Dostosuj). W panelu zakładek wybierz opcję Nowa zakładka. W oknie dialogowym wpisz nazwę skrzyptozakładki oraz - w polu Adreswklej skopiowany adres skryptozakładki.
  • w Chrome: wybierz z menu narzędzi opcję Zakładki > Menedżer zakładek (Ctrl+Shift+B). Wybierz menu lub menu kontekstowego opcję Dodaj nową zakładkę. W oknie dialogowym wpisz nazwę skrzyptozakładki oraz - w polu Adreswklej skopiowany adres skryptozakładki.

Uruchamianie skryptozakładek

Na stronie, którą chcesz zbadać, kliknij nazwę zakładki na pasku zakładek lub wybierz jej nazwę z menu zakładek.

Pamiętaj, że niektóre skryptozakładki odwołują się do zasobów zewnętrznych, toteż można je uruchomić tylko gdy mamy aktywne połączenie z internetem.

Aby zatrzymać działanie skryptozakładki, wystarczy odświeżyć stronę albo ponownie kliknąć zakładkę w menu zakładek (ten sposób nie zawsze jest skuteczny).

Web Evaluation Tools Bookmarklet

Pasek narzędzi Web Evaluation ToolsTo zestaw 10 narzędzi pomagających zbadać i ocenić dostępność strony internetowej. Narzędzie przeznaczone jest dla osób, które dysponują podstawową wiedzą o dostępności.

Dane zakładki

WET - zestaw.

Stosowanie

Za pomocą narzędzi na badanej stronie możemy zobaczyć właściwości niewidoczne bez dokładniejszej analizy albo wręcz niewidoczne.

 • Headings - wyróżnia nagłówki, w tym ukryte,
 • ARIA Landmarks - wyróżnia punkty orientacyjne wraz z etykietami, jeśli istnieją (nie wyróżnia obszarów oznaczonych atrybutem role="region"),
 • Aria Roles - wyróżnia obiekty z jawnie określonymi atrybutami role, innymi niż punkty orientacyjne, a także obszary z atrybutem role="region",
 • ARIA Attributies - wyróżnia obiekty z oznaczonymi atrybutami ARIA i wartości tych atrybutów,
 • Tabindex - wyróżnia obiekty z oznaczonym atrybutem tabindex, podaje wartość atrybutu,
 • Internal Link - wyróżnia łącza wewnętrzne, prowadzące do miejsc na stronie, zarówno ich źródło, jak i cel. Jeśli określono dla łącza atrybut tabindex, podaje jego wartość, jeśli nie określono, komunikuje brak atrybutu (missing tabindex
 • Cross Site Content - wyróżnia obszary zawartości pochodzące z innych witryn (np. reklamy),
 • Force Show Visual Focus - wymusza widoczność fokusa (punktów uwagi),
 • High Contrast CSS - przełącza widok w tryb wysokiego kontrastu,
 • Language Attributes - wyróżnia części strony z oznaczonym atrybutem języka i wartość atrybutu.

Aby uaktywnić skryptozakładkę na przeglądanej stronie, klikamy w menu zakładek jej łącze, co spowoduje, że przy górnej krawędzi okna przeglądarki zostanie wyświetlony pasek narzędziowy z 10 polami wyboru i etykietami. Obok etykiety wyświetlana jest liczba wystąpień danego obiektu na stronie. Zaznaczenie pola spowoduje wyróżnienie zaznaczonych elementów. Odznaczenie pola wyboru spowoduje usunięcie wskazówek wizualnych ze strony. Równocześnie można zaznaczyć wiele elementów.

ANDI - Accessible Name and Description Inspector

Pasek narzędzi ANDIANDI należy do grupy tych skryptozakładek, które mogą Ci zastąpić eksperta ds. dostępności. Oczywiście, to ekspert z ograniczonymi, ale niemałymi kompetencjami. Na pewno pomoże w dużym stopniu poprawić dostępność Twoich stron. Niezależnie od tego, czy Twoja wiedza na temat dostępności jest duża, czy dopiero stawiasz w dostępności pierwsze kroki, wskazówki, jakich udzieli Ci ANDI spowodują większą dostępność Twojej witryny dla użytkowników.

Dane zakładki

ANDI

Stosowanie

Opis funkcjonalności ANDI wymaga odrębnego artykułu. Zanim go ktoś napisze, możesz skorzystać z automatycznego tłumaczenia na język polski strony pomocy internetowej. Albo zapoznać się z nią w oryginale.

ANDI dzieli testy na moduły. Przy pierwszym ładowaniu uruchamiany jest moduł domyślny, który analizuje elementy interaktywne, kolejność tabulacji i występowanie klawiszy dostępu. Kolejne moduły umożliwiają analizę elementów graficznych, linków i przycisków, tabel, struktury (nagłówki, listy, punkty orientacyjne, atrybuty ARIA, atrybuty języka), kontrast i elementy ukryte.

Wybierając „moduł” z listy rozwijanej wyboru modułu (2), możesz metodycznie przetestować różne obszary dostępności.

Po wybraniu modułu ANDI ponownie zeskanuje stronę i przedstawi wyniki w zależności od wybranego modułu. Za pomocą selektora elementów (1) możesz odsłaniać szczegółowe wyniki analizy kolejnych elementów. W obszarze analizy elementu (3) znajdziesz m.in. nazwę elementu, rolę, różne komponenty dostępności, przewidywany komunikat czytnika ekranu.

Wyniki testów ANDI przedstawia w sekcji Analiza strony (4). Znajdziesz tu liczbę wykrytych elementów danego typu oraz, jeśli zostaną wykryte jakieś problemy, komunikaty wskazujące wagę problemu (krytyczny, umiarkowany i możliwy). Podkreślmy wyraźnie, nawet w przypadku wskazania błędu krytycznego ostateczna decyzja, czy istnieje problem z dostępnością, zawsze należy do człowieka. ANDI jest jedynie narzędziem kontrolnym sygnalizującym możliwość wystąpienia błędu i jego wagę.

HTML_CodeSniffer

Interfejs skryptozakładki HTML_CodeSniffer Skryptozakładka HTML_CodeSniffer analizuje kod źródłowy przeglądanej strony i wykrywa możliwe naruszenia standardów kodowania i standardów dostępności. Nie tylko sprawdza wiele predefiniowanych reguł, ale może być rozszerzona o własne reguły. HTML_Code_Sniffer bada zgodność ze standardami WCAG 2.0 i Section 508. Skrypt jest rozwijany i aktualizowany.

Dane zakładki

HTML_CodeSniffer

Stosowanie

Możemy zdecydować, według jakiego standardu chcemy badać stronę. Domyślnie ustawiony jest WCAG na poziomie AA.

Po uruchomieniu zakładki otrzymujemy statystykę błędów, ostrzeżeń i uwag oraz szczegółowy raport. Można wyświetlić opisy wszystkich trzech typów problemów lub wybranych.

Każdy problem jest opisany w raporcie, który podaje także sugestie rozwiązań oraz fragmenty kodu z wykrytym problemem.

W przeglądarce Chrome można włączyć automatyczne tłumaczenie komunikatów.

tota11y - accessibility visualization toolkit

Wybór opcji w tota11y Ta skryptozakładka wyposaży Cię w niesamowite okulary, dzięki którym przetestujesz kilka istotnych aspektów na każdej badanej stronie. Zamiast skryptozakładki można też zainstalować dodatek do przeglądarki.

Dane zakładki

tota11y

Stosowanie

Po uaktywnieniu skryptozakładki w lewym dolnym narożniku przeglądarki pojawi się ikona przedstawiająca owe okulary. Wybranie ikony uaktywni listę opcji, wśród których są:

 • Headings: Wyróżnia i wyświetla nagłówki, w oknie wyskakującym wyświetla konspekt nagłówków.
 • Contrast: Oznacza etykietami elementy z niewystarczającym kontrastem.
 • Link text: Identyfikuje łącza, które mogą być mylące po odczytaniu przez czytnik ekranu.
 • Labels: Identyfikuje pola formularzy bez etykiet.
 • Image - alt text: wykrywa obrazy bez tekstów alternatywnych.
 • Landmarks: wyróżnia oznaczone w kodzie strony punkty orientacyjne.
 • Screan Reader Wand: wyświetla ze wskazanego obszaru tekst widoczny dla czytnika ekranu.

Wszystkie informacje skryptozakładka komunikuje w wyskakującym oknie w prawym dolnym rogu ekranu. Zależnie od badanej reguły, może wyświetlić fragment niepoprawnego kodu i sugestie naprawy lub inne informacje.

W przeglądarce Chrome można włączyć automatyczne tłumaczenie komunikatów.

ASLint - Accessibility testing tool

Interfejs skryptozakładki ASLint ASLint, podobnie jak cztery poprzednio omówione skryptozakładki, może po części zastąpić eksperta ds. dostępności. Udostępnia testy zgodności z WCAG na poziomie A, AA i AAA oraz Section 508, a także testy, które nie są uwzględnione w WCAG ani w sekcji 508. Co więcej, zestawia także listę kontrolną problemów, których nie można przetestować i ocenić automatycznie.

Dane zakładki

ASLint

Stosowanie

Znaczenie dostępnych opcji jest następujące:

 • Active: rozwija panel z kodem aktywnego elementu strony,
 • Fokus: obrysowuje konturem elementy, które uzyskują punkt uwagi (fokus),
 • Select option: umożliwia ustawienie trybu wysokiego kontrastu, wyświetlenie mapy nawigacji za pomocą klawiatury oraz opcji raportu.
 • Reports: lista wykrytych problemow; każdy raport zawiera wyjaśnienie problemu, wskazuje, co powoduje problem, umożliwia lokalizację problemu, określa wpływ na dostępność, zawiera (jeśli to możliwe) linki do zasobów zewnętrznych, aby uzyskać więcej informacji o problemie.
 • Checklist: lista kontrolna problemow, których nie można przetestować i ocenić automatycznie.
 • Environment details: wyświetla szczegóły środowiska - dane przeglądarki i stopień powiększenia strony.

W przeglądarce Chrome można włączyć automatyczne tłumaczenie komunikatów.

Skryptozakładki css

Ich działanie polega na dodaniu do przeglądanej strony specjalnego arkusza css. Zastosowanie arkusza powoduje oznaczenie różnych elementów strony, które mogą skutkować problemami z dostępnością.

Możesz również pobrać z serwisów źródłowych te arkusze CSS i dodać je do zestawu stylów podczas prac nad witryną. Komunikaty o problemach pomogą na bieżąco usuwać usterki.

Diagnostic.css

Zakładka Diagnostic.css dodaje do przeglądanej strony niewielki arkusz stylów, który odsłania przed testującym stronę obszary kulejące pod względem dostępności. O ile większość skryptozakładek testuje jeden aspekt dostępności, Diagnostic.css przeprowadza na stronie aż 24 „testy”. Nawet jeśli niektóre z nich wydają się dziś przestarzałe, to zakres informacji udostępnianych do oceny jest wciąż imponujący.

Dane zakładki

Diagnostic.css

Revenge.css

Zakładka Ravenge.css oznacza krzykliwymi czerwonymi kolorami i czcionką Comics Sans błędnie oznakowane elementy strony, takie jak źle umieszczone <div>, przestarzałe znaczniki, przestarzałe atrybuty, puste elementy, niedostępne formularze, obraz bez atrybutu alt, brakujące punkty orientacyjne, źle opisane sekcje. Podobnie jak skryptozakładka Diagnostic.css dodaje do chwilowo badanej strony odświeżany przez autora plik CSS, pobierany z GitHub.

Dane zakładki

Revenge.css

Debug.css

Zakładka Debug.css opracowana przez zespół programistów z Yahoo również dodaje do badanej strony niewielki arkusz CSS. Zastosowanie arkusza do strony powoduje oznaczenie różnych problemów z kodem HTML, które oznaczono trzema kolorami. Zielony wskazuje na usterkę, żółty na problem wymagający rozpatrzenia, czerwony na błąd, który należy naprawić.

Dane zakładki

Debug.css

a11y.css

Zakładka a11y.css (wymawiaj: alix, „bo ładnie brzmi” jak mówi autor) może dodać do przeglądanej strony specjalnie skonfigurowany arkusz stylów CSS. Z grupy skryptozakładek posługujących się arkuszem stylów oferuje najbogatszy zestaw testów, bo aż 94.

Dane zakładki

a11y.css

Powyżej udostępniliśmy najbogatszą, pełną wersję zakładki, ale na stronie projektu możesz wygenerować własne wersje, które będą wskazywać:

 • Errors: tylko błędy,
 • Warnings: błędy i ostrzeżenia,
 • Obsoletes: wszystkie naruszenia, ale bez porad,
 • Advices: wszystko.

Walidacja kodu HTML

Steve Faulkner opracował kilka skryptozakładek, które upraszczają walidację kodu HTML. Najnowsze wersje zakładek są opublikowane na stronie W3C.

Validate this page

Podstawowa zakładka. Przekazuje adres badanej strony do walidatora W3C (Nu Markup Validation) w celu przetworzenia. Wyniki pojawiają się w w nowym oknie.

Dane zakładki

Waliduj tę stronę

Validate This Page In New Window

Waliduje aktualnie przeglądaną stronę, ale wyniki wyświetla w nowym oknie.

Dane zakładki

Waliduj tę stronę w nowym oknie

Validate page

Waliduje dowolną stronę. Adres strony podajesz w oknie dialogowym.

Dane zakładki

Waliduj stronę

Validate Page In New Window

Waliduje dowolną stronę. Adres strony podajesz w oknie dialogowym. Wyniki są wyświetlane w nowym oknie.

Dane zakładki

Waliduj stronę w nowym oknie

WCAG Parsing Validation Filter

Filtruje wyniki walidatora Nu W3C, aby pokazać tylko problemy związane z dostępnością. Następnie tworzy podsumowanie, które można skopiować i wkleić do raportu lub systemu śledzenia błędów.

Dane zakładki

Filtruj walidację

Stosowanie zakładki

 1. Uruchom na stronie walidator W3C.
 2. Po pojawieniu się wyników walidacji, uruchom skryptozakładkę, aby odfiltrować wyniki.
 3. Pojawi się podsumowanie problemów z dostępnością. Skopiuj je i wykorzystaj zgodnie z celem testu.

Waliduj CSS tej strony

Uzupełniająca propozycja. Po wywołaniu skryptozakładka uruchamia stronę w walidatorze CSS i wyświetla wyniki walidacji.

Waliduj CSS tej strony

Z kolekcji Adriana Roselliego

Adrian Roselli udostępnił bogaty zestaw zakładek, które „możesz ukraść”. Autor udzielił na swoje skrypty licencji, która pozwala je dowolnie modyfikować. Co więcej, objaśnił, jak to robić.

Więcej informacji znajdziesz na stronie CSS Bookmarklets for Testing and Fixing.

Restore Link Underlines

Przywraca podkreślenia linków na całej stronie.

Podkreślaj linki

Restore Focus Outlines

Przywraca oznaczenie punktu uwagi (fokusa) w postaci kropkowanej niebieskiej linii o dwóch pikselach i dodatkowo - dodaje cień w przypadkach, gdy kolor niebieski jest niewidoczny w stosunku do koloru otaczającego tła.

Pokaż fokus

Find Inline Styles

Oznacza żółtym tłem i kropkowanym konturem elementy, których wygląd określony został za pomocą środliniowego (wpisanego) atrybutu stylu.

Style wpisane

Find Duplicate ARIA Roles

Oznacza obszary, którym zdefiniowano nadmiarowy niepotrzebny atrybut role.

Zduplikowane role ARIA

Find Missing Alt Attributes

Znajduje i oznacza dwupikselową przerywana czerwoną ramką obrazy, które nie posiadają atrybutu alt. Znajduje tylko obrazy, którym w ogóle nie dodano atrybutu. Jeśli obraz ma „pusty” atrybut alt, to jest pomijany.

Obrazy bez alt

Reset Text Size

Przywraca domyślny rozmiar tekstu dla elementu body, dostosowując rozmiar tekstu do preferencji ustawionych w przeglądarce.

Wyzeruj rozmiar tekstu

Find Empty Elements

Znajduje i ukrywa puste elementy (bez zawartości), bez spacji. Nie wyświetli też obrazów, jeśli nie został określony atrybut src , nie wyświetli pól formularzy, jeśli atrybut type nie został określony.

Puste elementy

Invert Page

Odwraca kolorystykę. Nie działa na obrazach tła (tło zostało zmienione na prawie czarce - jeśli tego nie chcesz, możesz po prostu usunąć z kodu końcowy fragment document.body.style.backgroundColor='#111';).

Inwersja kolorów

Focus Interactive Controls

Zamiast uderzać wielokrotnie w klawisz tabulatura, aby sprawdzić style fokusa, kolejność odczytu, usłyszeć, jak czytnik ekranu ogłasza kolejne elementy, uruchom tę zakładkę. Nie będzie można jej zatrzymać do ukończenia zadania. Na każdym elemencie wskaźnik fokusa zostanie zatrzymany na 1 sekundę (możesz dostosować ten czas w kodzie zakładki). Możesz również dostosować selektor CSS, aby testować interaktywne elementy np. tylko w obszarze main.

Interaktywny fokus

Z kolekcji Paula J. Adama

ARIA

Wykrywa i oznacza atrybuty WAI-ARIA. Sygnalizuje ikoną znaku zapytania atrybuty budzące wątpliwości.

ARIA

Zobacz demo zakładki ARIA

Images

Rysuje zielony przerywany kontur wokół obrazów, które mają wartości atrybutu alt oraz czerwony jednolity kontur wokół obrazów bez atrybutu alt. Wartości atrybutów alt wyświetlane są kolorem czarnym na żółtym tle na obrazach. Puste atrybuty wyświetlane są jako alt=""

Obrazy

Zobacz demo zakładki Images

Forms

Oznacza w formularzach etykiety, kontrolki (pola), zestawy pól i legendy:

 • zielonym jednolitym konturem etykiety z dopasowanym ID kontrolki formularza,
 • przerywanym pomarańczowym konturem etykiety bez atrybutu for
 • kropkowanym czerwonym konturem etykiety bez dopasowania atrybutów for/ID
 • przerywanym czerwonym konturem etykiety bez dopasowania atrybutów for/ID
 • kropkowany czerwonym konturem wokół kontrolek bez atrybutu ID
 • kropkowany czerwonym konturem wokół kontrolek bez atrybutu ID
 • etykiety z atrybutem for są oznaczone dodatkowo informacją <label for = "">
 • etykiety bez atrybut for są oznaczone dodatkowo informacją <label NO FOR>
 • jeśli etykieta ma atrybut for, który nie pasuje do żadnej kontrolki, oznaczana jest dodatkowo informacją <ID NO MATCH>

Formularze

Zobacz demo zakładki Forms

Headings

Wokół każdego nagłówka oznaczonego tagami H1-H6 wstawia czarne znaczniki na żółtym tle. W przypadku nagłówków zdefiniowanych atrybutem role, opatruje je czarnym napisem na żółtym tle: <[role=heading][aria-level=1-6]>.

Nagłówki

Zobacz demo zakładki Headings

Tables

Skryptozakładka Tabele wstawia znaczniki i atrybuty tabeli danych na żółtym tle, dzięki czemu można łatwo identyfikować błędy dostępności w tabeli.

 • komórki z nagłówkami (th i atrybuty summary oznacza dodatkowo symbolem wózka inwalidzkiego,
 • znaczniki z tytułem (caption oznacza ikoną z napisem cap.),
 • atrybuty zakresu (scope) oznacza ikoną palca 👇 skierowanego w dół dla zakresu kolumny lub ikoną 🚣 dla zakresu wiersza,
 • jeśli istnieje odwołanie do nieistniejącego ID, jest ono oznaczane czerwonym znakiem x z tekstem NO ID MATCH (brak pasującego ID)
 • znaczniki table są wyświetlane na tle oliwkowym, th na zielony, a td mają przerywany kontur,
 • komórki z błędnie zaadresowanym identyfikatorem mają czerwony kontur.

Tabele

Zobacz demo zakładki Tables

Landmarks

Oznacz punkty orientacyjne. Jeśli zdefiniowane są znacznikiem html - umieszcza etykietę ze znacznikiem na żółtym tle. Jeśli zdefiniowane są atrybutem role, umieszcza etykietę z wartością atrybutu.

Punkty orientacyjne

Zobacz demo zakładki Landmarks

Page Title

Wyświetla tytuł strony w oknie dialogowym. Umożliwia skopiowanie tytułu do schowka.

Tytuł strony

Tabindex

Oznacza przerywanym pomarańczowym konturem elementy z poprawnymi wartościami atrybutu tabindex, a jednolitym czerwonym elementy z niepoprawnymi wartościami. Dodatkowo umieszcza etykietę z wartością atrybutu.

Tabindex

Zobacz demo zakładki Tabindex

Title Attributes

Oznacza elementy z atrybutem title w opisującym je znaczniku, sygnalizuje ikona x atrybuty z niepoprawną wartością (> 0) oraz wyświetla treść atrybutów.

Atrybut title

Zobacz demo zakładki Title Attributes

Iframes

Wizualnie oznacza właściwości lokalizacji i dostępności elementów <iframe>.

Ramki

Zobacz demo zakładki Iframes

Lists

Oznacza znacznikami wykryte elementy list: <ul>, <ol>, <li>, <dl>, <dd>, <dt>. Sygnalizuje błędy czarnym napisem na żółtej etykiecie, np. NO CHILD LI oraz ikoną X.

Listy

Zobacz demo zakładki Lists

Force show focus

Dodaje jednolity pomarańczowy kontur o rozmiarze 4 pikseli wokół wszystkich elementów interaktywnych, gdy staja się punktem uwagi podczas tabulacji.

Pokaż fokus

Zobacz demo zakładki Force show focus

Reset page

Resetuje wszystkie aktywne skryptozakładki.

Reset page

Zobacz demo zakładki Reset page

Grayscale

Wyświetla stronę w skali szarości.

Skala szarości

Zobacz demo zakładki Grayscale

Axe console.log

Uruchamia testy axe za pomocą konsoli i wyświetla wyniki testów w konsoli.

Axe console.log

Z kolekcji Jima Tatchera

Active Images

Oznacza obrazy, które pełnią funkcję łączy lub przycisków. Ułatwia sprawdzenie poprawności tekstu alternatywnego.

Aktywne obrazy

Large Images

Oznacza tylko większe obrazy. Ułatwia sprawdzenie poprawności tekstu alternatywnego.

Większe obrazy

Long description

Oznacza łącza ze zbyt długim tekstem odnośnika. Ułatwia sprawdzenie poprawności łączy.

Długie odnośniki

Form Labels

Oznacza etykiety formularzy, zlicza i wyróżnia błędy etykietowania.

Etykiety formularzy

Data Tables

Wyświetla wszystkie wykryte znaczniki tabel - th, summary, scope, axis, id, i headers. Tester może sprawdzić, czy tabela jest wystarczająco oznakowana.

Tabele danych

Skip Links

Oznacza łącza pomijające oraz miejsca, do których zostanie przeniesiony użytkownik po wybraniu łącza.

Linki pomijające

Headings

Zlicza i oznacza wszystkie nagłówki ( h1, h2, ..., h6) na stronie.

Nagłówki

ARIA Markup

Wykrywa i wyróżnia znacznikami h6 wszystkie instancje znaczników ARIA na stronie.

ARIA

Tabindex

Oznacza wszystkie wystąpienia tabindex na stronie.

Tabindex

LargeText

Tworzy na stronie boks - lupę z próbkami powiększonego tekstu.

Powiększ tekst

Frames

Oznacza ramki na stronie, a także tworzy w nowym oknie listę ramek i ich właściwości.

Ramki

Landmarks

Oznacza punkty orientacyjne. Sprawdza i wyświetla etykiety zdefiniowane przez aria-labelledby, a nawet poprawność ortograficzną nazwy tego atrybutu (częsty błąd =jedno 'l' zamiast dwóch).

Punkty orientacyjne

Slider

Pierwsza z zakładek w grupie „widżety”. Wykrywa elementy strony z atrybutem role="slider" role="spinbutton" role="progressbar" role="scrollbar" oraz z elementy HTML5 input typu rangenumber.

Slider

Z kolekcji Pacciello Group

Źródło: ThePacielloGroup/bookmarklets

Track focus

Umożliwia śledzenie punktu uwagi - obrysowuje aktywne elementy konturem.

Trasa fokusa

Set text size

Przywraca domyślny rozmiar tekstu dla elementu body, dostosowując rozmiar tekstu do preferencji ustawionych w przeglądarce.

Ustaw rozmiar tekstu

Link underlines

Podkreśla teksty odnośników.

Podkreśl linki

Empty elements

Wykrywa i wyróżnia elementy strony bez zawartości.

Puste elementy

Aria label

Wykrywa i wyróżnia elementy z etykietami ARIA.

Etykiety ARIA

Duplicate-landmark-roles

Oznacza obszary, którym zdefiniowano nadmiarowy niepotrzebny atrybut role.

Powtórzone role ARIA

Text spacing

Ta skryptozakładka autorstwa Steve Faulknera umożliwia szybkie przetestowanie zgodności strony z nowym w WCAG 2.1 kryterium sukcesu 1.4.12 Text Spacing.

Odstępy w tekście

Z kolekcji Level Access

Img-Alt Favlet

Wyświetla wartość atrybutu alt dla obrazów i dowolnych ramek na stronie.

Tekst alternatywny

Przejdź na stronę Access Level, aby pobrać Img-Alt Favlet.

Complex Tables

Pobiera powiązaną zawartość komórki nagłówka z każdej komórki, do której odwołuje się atrybut nagłówka, i umieszcza je na ekranie w komórce danych w taki sam sposób, w jaki czytnik ekranu może prezentować nagłówki użytkownikom czytnika ekranu.

Złożone tabele

Przejdź na stronę Access Level, aby pobrać favlet Complex Tables.

Sr-only

Wyświetla zawartość objętą znacznikiem z klasą „sr-only”, czyli „widoczną” tylko dla czytników ekranu.

Tylko dla czytników ekranu

Przejdź na stronę Access Level, aby pobrać favlet Sr-only.

Enhance Focus

Poprawia widoczność fokusa (wskaźnmika uwagi).

Lepszy wskaźnik uwagi

Przejdź na stronę Access Level, aby pobrać favlet Enhance Focus.

Text Spacing Favlet

Zwiększa odstępy w tekście, aby przetestować kryterium sukcesu 1.4.12 Odstępy w tekście WCAG 2.1 SC.

Odstępy w tekście

Przejdź na stronę Access Level, aby pobrać Text Spacing Favlet.

Focus Rect Favlet

Wyświetla prostokąt wokół elementu, w którym znajduje się punkt uwagi.

Wskaźnik uwagi - prostokąt

Przejdź na stronę Access Level, aby pobrać Focus Rect Favlet.

Lang Favlet

Oznacza wszystkie elementy z atrybutem lang na stronie.

Atrybut lang

Przejdź na stronę Access Level, aby pobrać Lang Favlet.

Title Attribute Favlet

Zlicza elementy z atrybutem title oraz oznacza je i wyświetla wartość atrybutów.

Atrybut title

Przejdź na stronę Access Level, aby pobrać Title Attribute Favlet.

Tabindex Favlet

Oznacza elementy z atrybutem title w opisującym je znaczniku,

Atrybut tabindex

Przejdź na stronę Access Level, aby pobrać Tabindex Favlet.

Zakładki Thomasa Parka

Thomas Park opracował trzy „testy projektowe”, które służą do sprawdzenia poprawności projektu witryny:

 • Grayscale (skala szarości): do pomiaru kontrastu między jasnymi i ciemnymi, a nie kolorami
 • Blurry (rozmycie): do testowania doboru i składu kolorów
 • Upside-down (do góry nogami): do oceny kompozycji i równowagi

Obszerny opis zastosowania zakładek znajdziesz w artykule w języku angielskim (użyj translatora): 3 Simple Design Tests to Improve Your Aesthetics

Grayscale

Wyświetla stronę w skali szarości. Pomaga wykryć obszary, które mogą mieć wystarczający kontrast w kolorze, ale nie mają wystarczającego kontrastu w skali szarości, co ma znaczenie dla dostępności dla osób dotkniętych zaburzeniami widzenia kolorów.

Skala szarości

Źródło: pobierz zakładkę ze strony autora.

Blur Effect

Testując rozmycie, możesz zobaczyć, które fragmenty tekstu na twojej stronie są najbardziej czytelne dla osób o różnym stopniu upośledzenia wzroku. Dostosowanie rozmycia może również uwypuklić „skanowalność” projektu i pokazać, które elementy strony użytkownicy mogą odbierać jako pierwsze.

Rozmycie.

Źródło: pobierz zakładkę ze strony autora.

Flip Effect

Obracając stronę o 180 stopni, możesz zidentyfikować problemy z kompozycją i równowagą, na przykład że jedna połowa może wydawać się zbyt ciężka w porównaniu z drugą połową strony.

Do góry nogami.

Źródło: pobierz zakładkę ze strony autora.

Z kolekcji Pixo i University of Illinois

Każda z pięciu zakładek udostępnionych przez agencję Pixo oraz University of Illinois prezentuje wybrany aspekt dostępności strony: punkty orientacyjne, nagłówki, listy, obrazy, formularze. Wokół wykrytych elementów umieszcza kolorową nakładkę z etykietą. Umieszczenie wskaźnika nad etykietą wyświetla dodatkowe informacje, zależnie od badanego elementu.

Landmarks

Oznacza nakładkami punkty orientacyjne. W etykiecie nakładki komunikuje zastosowany element HTML oraz dostępną nazwę punktu orientacyjnego (ACC. NAME).

Punkty orientacyjne

Headings

Oznacza nakładkami nagłówki. W etykiecie nakładki komunikuje zastosowany element HTML oraz treść tekstu wewnątrz nagłówka.

Nagłówki

Lists

Oznacza nakładkami listy. W etykiecie nakładki komunikuje zastosowane elementy HTML, dostępną nazwę (ACC. NAME) i liczbę pozycji na liście.

Listy

Images

Oznacza nakładkami obrazy. W etykiecie nakładki komunikuje zastosowane elementy HTML oraz dostępną nazwę (ACC. NAME).

Obrazy

Forms

Oznacza nakładkami obrazy. W etykiecie nakładki komunikuje zastosowane elementy HTML oraz, w stosownych przypadkach, dostępna nazwa (ACC. NAME), źródło dostępnej nazwy (FROM), dostępny opis (ACC. DESC.), Źródło dostępnego opisu (FROM), etykieta grupująca (GRP. LABEL), źródło dostępnej etykiety grupowania (FROM) i roli ARIA.

Formularze

Zakładki innych autorów

h123

Skryptozakładka h123 wyświetla konspekt nagłówków przeglądanej strony. Autor promuje ją hasłem „Zobacz nagłówki jak czytnik ekranu!”.

Okno dialogowe prezentujące hierarchię nagłówków. Po uaktywnieniu zakładki w prawym górnym narożniku strony zostanie wyświetlone okienko z konspektem. Oprócz konspektu znajdziesz w nim trzy bardzo przydatne opcje:

 • Show hidden: Informuje o istnieniu nagłówków ukrytych, wyświetla ich liczbę. Po zaznaczeniu, uwzględnia ukryte nagłówki w konspekcie.
 • Mark visually hidden: Informuje o liczbie nagłówków wizualnie ukrytych. Po zaznaczeniu uwzględnia je w konspekcie.
 • Hover-Highlight: Wyróżnia nagłówek odpowiadający obszarowi wskazywanemu na stronie. Każdy element na stronie powinien być w obszarze opisywanym przez odpowiadający mu nagłówek.

Skryptozakładka obsługuje zarówno nagłówki oznaczone odpowiednimi znacznikami HTML (H1, H2, H3 itd.), jak i nagłówki zdefiniowane za pomocą atrybutów role="heading" aria-level="..."

h123

What has focus?

Wyświetla punkt uwagi.

Punkt uwagi

Content Strukture

Skryptozakładka wyróżni na badanej stronie wiele typowych elementów semantycznych HTML. Wykrywa je i wyświetla ich nazwy. To sprawia, że badanie i ocena struktury jest bardzo proste. Na pewno znacznie łatwiejsze niż inspekcja kodu.

Przeciągnij skryptozakładkę na pasek zakładek:

Struktura

Autorzy skryptozakładki wykorzystali skrypt Inhalte gegliedert, wzbogacając go o rozpoznawanie struktury list, tabel, linków i elementów formularzy.

Fragment tej strony z oznaczonymi elementami struktury

Screen Curtain

Ta skryptozakładka umożliwia zasłonięcie ekranu czarną kurtyną podczas testowania stron za pomocą czytników ekranu takich jak NVDA czy JAWS. Dzięki skryptozakładce i czytnikowi ekranu można przybliżyć sobie nieco doświadczenia osób niewidomych w takcie przeglądania stron internetowych.

Kurtyna ekranowa

Ze strony WhatSock można dodać skryptozakładkę do paska zakładek w swojej przeglądarce.

Visual ARIA

Oznacza obszary z atrybutami WAI-ARIA.

Projektant: http://whatsock.com/training/matrices/visual-aria.htm

ARIA

Outline CSS Background Images

Obrysowuje elementy, które mają ustawiony obraz tła. Umożliwia spawdzenie, czy któryś z obrazów na stronie nie został ustawiony jako obraz tła zamiast obraz pierwzego planu (element <img ...>)

Obrysuj obrazy tła

Remove CSS Background Images

Usuwa obrazy tła. Obrazy tła powinny być zarezerwowane wyłącznie dla obrazów czysto dekoracyjnych lub obrazów informacyjnych, które powtarzają informacje znalezione w innym miejscu tekstu

Usuń obrazy tła

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji