Podczas seminariów organizowanych wspólnie z urzędami marszałkowskimi w 12 województwach przygotujemy dużą grupę pracowników starostw i urzędów miejskich do roli rzeczników dostępności w środowisku ich działania. Marzy nam się, że działanie rzeczników nie zakończy się z chwilą zakończenia projektu.

Zadanie rzeczników dostępności

W projekcie zadaniem rzeczników dostępności będzie zmobilizowanie wydawców serwisów z terenu swojej jednostki samorządowej (powiatu, gminy) do poprawy ich dostępności oraz rozpropagowanie informacji nt. możliwości skorzystania z narzędzi i wsparcia oferowanych w Polsce, w tym narzędzi oferowanych w naszym projekcie (Dostępne szablony, startowe pakiety instalacyjne, katalog procedur i instrukcji Arkana dostępności).

Marzy nam się jednak, że działanie rzeczników nie zakończy się z chwilą zakończenia projektu, ale że staną się oni w swoich środowiskach rzecznikami dostępności na wszystkich płaszczyznach, na jakie może mieć wpływ administracja publiczna.

W ramach tego działania przygotujemy:

  • Seminaria rzeczników dostępności: przeprowadzimy 12 seminariów przygotowujących pracowników starostw i urzędów miejskich z do roli rzeczników dostępności witryn internetowych, a następnie - przeprowadzenia warsztatów Czas na dostępność,
  • Warsztaty Czas na dostępność: przeprowadzenie przez rzeczników dostępności około 100 warsztatów ph. „Czas na dostępność” przeznaczonych dla osób, którym w urzędach i instytucjach publicznych na obszarze oddziaływania rzecznika (powiat, miasto) powierzono administrowanie i redagowanie serwisu internetowego.
  • Scenariusze warsztatów Czas na dostępność – opracujemy kompletne materiały instruktażowe dla rzeczników dostępności – scenariusze zajęć wraz z materiałami informacyjnymi dla uczestników Warsztatów dostępności. Około 20 stron A4.
  • Certyfikat Rzecznika dostępności: zostanie przyznany wszystkim uczestnikom seminariów rzeczników dostępności, którzy zobowiążą się do przeprowadzenia warsztatów Czas na dostępność, przeprowadzą takie warsztaty w środowisku swojego działania oraz przedłożą świadectwo przeprowadzonych warsztatów (listy obecności uczestników, zdjęcia).

Materiały dla rzeczników dostępności przekazujemy podczas seminariów. Wszystkie materialy dostępne są również w naszym repozytorium. Można je pobrać i wydrukować np. dla uczestników warsztatów „Czas na dostępność”

Ponadto w dziale Warsztat / Dobre praktyki / Scenariusze zajęć publikować będziemy materiały wspomagajace rzeczników w prowadzeniu zajęć „Czas na dostępność”.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji