Logo WAVE

Przeglądarkę każdego twórcy stron internetowych, projektanta, administratora, a nawet redaktora i autora warto wyposażyć w dodatek, kktóry wzbogaca przeglądarkę o funkcje walidatora Wave. Z artykułu dowiesz się, jak korzystać z dodatku WAVE Web Accessibility Evaluation Toolbar dla przeglądarki Mozilla Firefox.

Instalacja dodatku

Dodatek instalujemy tak, jak inne rozszerzenia przeglądarki Mozilla Firefox. Z podręcznego menu pzreglądarki wybieramy opcję Dodatki/Pobierz dodatki, a następnie w wyszukiwarce wpisujemy WAVE Toolbar. Po odszukaniu instalujemy dodatek i ponownie uruchamiamy przeglądarkę. Dodatek można też pobrać ze strony http://wave.webaim.org/.

Po zainstalowaniu dodatek będzie widoczny jako pasek narzędziowy przeglądarki Mozilla Firefox:

Widok paska narzędziowego WAVE Toolbar w przeglądarce Firefox

Objaśnienie funkcji dodatku

Narzędzie: Błędy, Własności i ostrzeżeniaErrors, Features and Alerts – najważniejsza funkcja dodatku WAVE. Po jej uruchomieniu na stronie wyświetla się informacja o znalezionych błędach, cechach i ostrzeżeniach. Taka informacja jest podstawą do wprowadzania zmian w kodzie strony. Błędy (oznaczone kolorem czerwonym) należy bezwzględnie usunąć. Ostrzeżenia (kolor żółty) i cechy (kolor zielony i niebieski) należy przeanalizować i wprowadzić zmiany, jeśli jest to konieczne.

Narzędzie: Struktura dokumentuStruktura/kolejność – funkcja wyświetlająca strukturę i kolejność czytania strony przez oprogramowanie wspomagające. Funkcja ułatwia szybkie sprawdzenie, czy układ strony jest konsekwentny i logiczny.

Narzędzie Tylko tekstTylko tekst – funkcja wyświetla wyłącznie elementy tekstowe strony (wraz z zawartością znaczników ALT). Pozwala zobaczyć to, co będzie czytał program asystujący (screen reader).

Narzędzie Szkic (Konspekt)Szkic – funkcja wyświetla wyłącznie nagłówki strony. Pozwala z łatwy sposób zobaczyć, czy struktura i kolejność nagłówków jest logiczna i poprawna.

Narzędzie Resetuj stronęResetowanie strony – funkcja odświeża stronę i usuwa komunikaty dodatku WAVE.

Narzędzie Wyłacz styleUsuwanie stylów – funkcja wyłącza arkusze stylów (css), wyświetlając stronę jako czysty HTML. Niektóre osoby (np. niewidome) mają ustawione automatyczne wyłączanie arkuszy stylów. Użycie tej funkcji pozwala sprawdzić, czy strona zachowuje się normalnie bez arkusza stylu.

Narzędzie IkonyZbiór ikon dodatku WAVE wraz z ich wyjaśnieniem i sugestią działań do podjęcia. Strona w języku angielskim. Pozwala zrozumieć znaczenie wszystkich komunikatów generowanych przez WAVE. Zawiera również wskazanie możliwych przyczyn pojawiania się danego komunikatu oraz możliwe rozwiązanie problemu. Korzystanie z tej strony jest niezbędne dla osób tworzących kod stron internetowych.

Narzędzie NarzędziaNarzędzia dodatku WAVE – ustawienia, pomoc, strona autorów dodatku.

Korzystanie z dodatku WAVE

Po otwarciu strony uruchamiamy funkcję Errors, Features and Alerts.

Dodatek wyświetla kolorowe ikony przy różnych elementach strony. Ponadto w górnej części okna wyświetla zbiorczy komunikat o występowaniu błędów:

Widok strony z włączonym wyświetlaniem testu dostępności

Każdy z wyświetlonych komunikatów należy przeanalizować.

Wszelkie błędy powinny zostać usunięte. Ostrzeżenia i informacje dodatkowe należy przeanalizować i skorygować, o ile jest taka konieczność.

Widok strony z włączonym wyświetlaniem testu dostępności

Usuwanie błędów w kodzie strony www jest zadaniem administratorów/twórców stron. Niemniej, przeprowadzenie automatycznej analizy dodatkiem WAVE pozwala wstępnie określić, czy nasza strona spełnia wymagania WCAG 2.0.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji