Wykonanie profesjonalnego audytu dostępności serwisu internetowego wymaga odpowiednich kompetencji i warunków. Poniżej przedstawiamy przykład oczekiwań i wymagań, jakie mogą się znaleźć w zapytaniu ofertowym. 

Uwaga: Równocześnie z zamówieniem przeprowadzenia audytu dostępności można złożyć zamówienie na:

 1. doradztwo z zakresu dostępności budowanej strony,
 2. konsultacje w zakresie dostępności strony podczas wdrażania zaleceń audytu,
 3. reaudyt wykonywany po wdrożeniu zaleceń określonych w raporcie z audytu.
 4. szkolenie dla administratorów i redaktorów serwisu.

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu dostępności serwisu internetowego opublikowanego pod adresem [adres serwisu] zgodnie ze standardem WCAG 2.0 AA określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia

Przez audyt dostępności rozumiane jest badanie serwisu internetowego obejmujące:

 • analizę ekspercką polegająca na ocenie zgodności rozwiązań zastosowanych w serwisie z zasadami, wytycznymi i kryteriami sukcesu określonymi w standardzie WCAG 2.0,
 • analizę doświadczenia użytkowników, w tym użytkowników niepełnosprawnych (niewidomych, niedowidzących, głuchych) skoncentrowane na ocenie zrozumiałości i przejrzystości treści serwisu oraz łatwości i wygodzie nawigowania po serwisie z wykorzystaniem programów i narzędzi wspomagających osoby niepełnosprawne.

Raport z przeprowadzonego audytu

Efekty audytu wykonawca przedstawi w raporcie zawierającym:

 • listę osób biorących w audycie ze zwięzłą charakterystyką ich kompetencji,
 • listę przebadanych kluczowych elementów i stron serwisu,
 • listę znalezionych błędów i odstępstw od standardu WCAG 2.0 oraz ich implikacji dla dostępności serwisu,
 • rekomendacje, wskazówki i propozycje wdrożenia konkretnych rozwiązań naprawczych,
 • dokumentację testową określającą sposób i metodę przeprowadzania testów.

Warunki udziału oferenta w postępowaniu

Zamawiający może sprecyzować warunki udziału oferenta w postępowaniu, których celem jest wykluczenie z postępowania oferentów niekompetentnych i doświadczonych. Ponieważ nie istnieją obiektywne zewnętrzne certyfikaty posiadania stosownych kompetencji przez oferentów usług audytorskich, Zamawiający może odwołać się do świadectw pośrednich, dowodzących doświadczenia oferenta, zwiększających gwarancję wyboru rzetelnego wykonawcy.

Poniżej zamieszczamy przykłady klauzul, jakie mogą się znaleźć w warunkach udziału oferenta w postępowaniu.

Przyklady klauzul

Warunkiem udziału oferenta w postępowaniu jest spełnienie poniższych wymogów:

 1. Wykonawca posiada zasoby kadrowe niezbędne do wykonania zadania, w tym co najmniej jednego eksperta legitymującego się minimum 3-letnim praktycznym doświadczeniem w działaniach na rzecz dostępności przestrzeni cyfrowej, polegających na
  1. przeprowadzaniu audytów dostępności i użyteczności,
  2. upowszechnianiu wiedzy z zakresu dostępności, np. prowadzeniu szkoleń, publikowaniu opracowań, wygłaszaniu prezentacji na konferencjach i seminariach,
  3. uczestnictwie w pracach organizacji specjalizujących się w dostępności i realizowanych przez nie projektach
 2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania wyrażające się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
  1. wykonaniem co najmniej 5 usług polegających na przeprowadzeniu audytu dostępności stron internetowych dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym co najmniej trzech audytów stron instytucji publicznych
   albo
  2. wykonaniem lub dostosowaniem do standardów WCAG 2.0 w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 5 serwisów internetowych, w tym co najmniej trzech dla urzędów i instytucji publicznych,
   albo
  3. wykonaniem co najmniej 5 usług polegających na wdrożeniu lub wykonaniu szablonów lub innych rozszerzeń dla systemu CMS, tak by spełniały kryteria dostępności na poziomie AA.
 3. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Oferent zobowiązany jest przedłożyć:
  1. dokumenty dowodzące posiadanie minimum 5-letniego doświadczenia eksperckiego w przeprowadzaniu audytów dostępności oraz innych działaniach eksperckich (doradztwie, szkoleniu, publikacjach, uczestnictwie w pracach organizacji branżowych).
  2. wykaz wykonanych usług z podaniem ich przedmiotu, odbiorców, wartości, dat wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

  Zlecający uzna spełnienie wymagania określonego w punkcie 1., jeżeli wykonawca przedłoży 10 referencji podmiotów administracji publicznej, na rzecz których w ciągu ostatnich 3 lat wykonał audyty dostępności serwisów internetowych.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji