Zadbaj o minimalną dostępność swojego serwisu, opracuj politykę dostepności, przystąp do naszego klubu wydawców dostępnych stron i twórz z nami modę na dostępność to przesłanie Klubu Dostępnych Stron lub - jeśli ktoś woli wersję angielską - Joomla! Accessible Club.

Prosty system certfyfikacji

Proponujemy prosty system certyfikacji i wyróżnienia serwisów spełniających kryteria dostępności na minimalnym poziomie.

Każdy wydawca serwisu internetowego opartego na Joomla!, który doprowadzi dostępność stron serwisu do minimalnego poziomu oraz opracuje i opublikuje oświadczenie o dostępności może bez żadnych zewnętrznych audytów i kontroli oznaczyć swoją witrynę klubową oznaką dostępnej strony i umieścić wizytówkę swojego serwisu w naszym katalogu dostępnych stron.

Chcemy w ten sposob docenić pracę wszystkich Wydawców na rzecz poprawy dostępności Internetu, ale też mamy nadzieję, iż rozpowszechnienie w Sieci plakietki symbolizującej dostępność stron spowoduje większą świadomość problemu dostępności i będzie mobiliozwać innych wydawców do spełniania standardów dostępności.

Warto podkreślić, iż polskie prawo zobowiązuje wydawców witryn do dostosowania ich do wymogów na poziomie AA. Naszym działaniem chcemy zachęcić jak najszerszą grupę wydawców do podjęcia wyzwań wynikajacych ze standardów dostępności i przekonania się, że skoro na poziomie podstawowym to nie jest trudne, więc i kolejny krok też będzie możliwy do wykonania.

Minimalne wymagania

Administratorzy serwisów będą mogli oznaczyć swoje witryny plakietką Joomla!AccessibleClub, o ile zostaną spełnione 3 warunki:

  • serwis będzie zbudowany w oparciu o CMS Joomla!
  • serwis spełnia co najmniej wszystkie kryteria sukcesu na poziomie A,
  • Wydawca serwisu opublikuje w serwisie oficjalne (urzędowe) Oświadczenie o dostępności.

Oświadczenie o dostępności - zgodnie z WCAG 2.0 - musi zawierać:

  • datę oświadczenia
  • tytuł wersję i adres URI wytycznych WCAG 2.0
  • stwierdzenie osiągniętego poziomu zgodności (co najmniej poziom A)
  • zwięzły opis stron internetowych objętych oświadczeniem
  • listę uwzględnionych technologii tworzenia treści internetowych.

Oświadczenie może również zawierać dodatkowe informacje, przydatne dla użytkowników, takie jak lista spełnionych kryteriów sukcesu wyższych niż zawarty w oświadczeniu poziom zgodności, lista technologii wykorzystywanych, ale nieuwzględnionych w ocenie zgodności, lista programów użytkownika wykorzystywanych do testowania treści.

Jeśli Wydawca zadeklaruje poziom zgodności A, powinien także zamieścić informację na temat wszelkich podjętych kroków w celu zwiększenia dostępności, a które wykraczają poza kryteria sukcesu na poziomie A.

Promocja w Katalogu Dostępnych Stron

Każdy wydawca serwisu, który spełni powyższe wymogi, będzie miał prawo umieszczenia wizytówki swojego serwisu w naszym Katalogu dostępnych stron. Wydawcy, którzy zgłoszą swój serwis do Katalogu dostępnych stron otrzymają pamiątkowy certyfikat potwierdzający dołączenie do Klubu.

Zapoznaj się z Regulaminem Klubu Dostępnych Stron.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji