Od 30 maja 2012 roku polskie prawo bardzo precyzyjnie reguluje wymogi dotyczące dostępności stron internetowych.

Zostały one określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526.

Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie serwisy internetowe podmiotów publicznych, które zostały wykonane i oddane do użytku po 30 maja 2012 roku, powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednocześnie  w § 22 Rozporządzenia wszyscy wydawcy serwisów internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne zostali zobowiązani do dostosowania swoich serwisów do wymagań dostępności w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie Rozporządzenia.

Oznacza to – krótko mówiąc - że od 1 czerwca 2015 roku w polskim Internecie nie powinno być ani jednej witryny urzędowej, witryny instytucji publicznej, witryny podmiotu realizującego zadania za środki publiczne, która nie spełnia standardów dostępności.

Rozporządzenie Rady Ministrów definiuje wymagane standardy dostępności w § 19:

W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

W załączniku wyszczególniono wszystkie określone w WCAG 2.0 kryteria sukcesu na poziomie A oraz większość, ale nie wszystkie na poziomie AA. Razem wskazano 36 kryteriów, w tym wszystkie 25 na poziomie A oraz 11 spośród kryteriów na poziomie AA. W tabeli nie znalazły się jedynie 2 kryteria sukcesu na poziomie AA, z wytycznej 1.2.2, wymagającej alternatywy dla mediów zmiennych w czasie, mianowicie:

  • kryterium 1.2.4: Napisy rozszerzone (Na żywo) – do wszystkich treści audio przekazywanych na żywo są dołączone napisy rozszerzone
  • kryterium 1.2.5: Audiodeskrypcja (nagranie) – zapewniona jest audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo.

Przypomnijmy, co oznaczają poziomy sukcesu. Specyfikacja WCAG 2.0 formułuje 4 główne zasady dostępności (Postrzegalność, Funkcjonalność, Zrozumiałość i Rzetelność). Każdą z tych zasad sprecyzowano za pomocą wytycznych, a dla każdej wytycznej określono 3 poziomy dostępności

  1. poziom A - kryterium musi być spełnione, aby większość użytkowników mogła korzystać z serwisu,
  2. poziom AA - kryterium powinno być spełnione, aby większość użytkowników mogła korzystać z serwisu bez przeszkód,
  3. poziom AAA - spełnienie kryterium gwarantuje wszystkim użytkownikom serwisu komfortową obsługę.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji