Dokument Business Benefits of Accessible Web Design - Korzyści biznesowe z tworzenia dostępnych stron - liczy sobie już ponad 10 lat, ale jego zawartość - poza drobnymi szczegółami - jest wciąż aktualna. Zapraszamy do zapoznania się z polskim tłumaczeniem wykonanym przez firmę Net Resolve z Warszawy.

Niniejszy dokument jest jednym z kilku zasobów stworzonych na potrzeby stworzenia uzasadnienia biznesowego, dotyczącego wdrażenia w organizacji dostepności cyfrowej. Opisuje wiele biznesowych, technicznych i innych korzyści dla organizacji (instytucji) poza bezpośrednimi korzyściami (będących efektem realizacji wytycznych WCAG 1.0 [polskie tłumaczenie WCAG 1.0] dla stron internetowych [WCAG 2.0 - Rekomendacja W3C]) wynikającymi z dostępności stron dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga: W oryginalnym dokumencie wszystkie odwołania do WCAG odnosiły się do rekomendacji w wersji 1.0. Aby uniknąć nieporozumień, zastąpiliśmy je odwołaniami do WCAG 2.0.

Zgodność z rekomendacją WCAG 2.0 (i pozostałymi rekomendacjami W3C) zwiększy rynek zbytu i powiększy grono osób mogących odwiedzić Twoją stronę internetową, poprzez zwiększenie jej ogólnej użyteczności. Zaadoptowanie wytycznych rekomendacji WCAG 2.0 stanowić będzie także demonstrację Twojego przywiązania do odpowiedzialności społecznej i równości dostępu do informacji i usług. Dodatkowo wiele z wytycznych rekomendacji WCAG 2.0 bezpośrednio ulepszy działanie Twojej strony i zmniejszy pracochłonność czynności związanych z jej utrzymaniem.

Należy odnotować, iż poniższa lista zawiera pewne powtórzenia; wiele z wytycznych rekomendacji WCAG 2.0 w sposób oczywisty wpływa na więcej niż jedno pole naszych zainteresowań, jak zostało to przedstawione w tabeli na końcu dokumentu.

Powiększenie rynku zbytu i audytorium

Zwiększenie dostępności i użyteczności Twojej strony WWW dla wszystkich odwiedzających jest główną korzyścią płynącą z wdrożenia wielu z wytycznych rekomendacji WCAG 2.0. Co więcej, odsetek osób z deficytami może sięgać, w niektórych populacjach, 20 procent. Znaczna część spośród tych osób - w niektórych krajach jest to 8% do 10% całej populacji - może czerpać korzyści ze stron WWW dzięki WCAG 2.0.

Zwiększenie użyteczności dla osób pełno- i niepełnosprawnych

Użyteczność strony internetowej staje się ważnym tematem w świetle zmagań pomiędzy organizacjami, mających na celu powiększenie lub zatrzymanie jak największej liczby odwiedzających. Wdrożenie rekomendacji pomoże Ci osiągnąć ten cel poprzez zwiększenie użyteczności, będące efektem zastosowania się do wytycznych WCAG 2.0.

 • Czytelna i logiczna nawigacja - ludzie często mają utrudniony dostęp do treści strony WWW jeszcze przed jej wyświetleniem, ponieważ napotykają na problemy z poruszaniem się po serwisie lub nie mogą odszukać (lub znaleźć ponownie) interesujących ich elementów. Wdrożenie wytycznych rekomendacji WCAG 2.0 dotyczących czytelnej i logicznej nawigacji zmniejszy ten problem.
 • Niezależność od urządzeń - coraz więcej osób używa wielu różnych technologii dostępu do stron WWW, a rekomendacja WCAG 2.0 umożliwia wytypowanie krytycznych elementów treści oraz ułatwia interakcję we wszystkich takich sytuacjach
  • Podczas gdy głównym urządzeniem dostępowym do stron WWW dla niektórych jest multimedialny komputer osobisty z szerokopasmowym dostępem do internetu, te same osoby, lub inni, mogą również korzystać z internetu za pomocą komputerów kieszonkowych (palmtopów), telefonów komórkowych i innych mniej rozbudowanych urządzeń, prawdopodobnie poprzez mniej wydajne łącze internetowe.
  • Niektórzy użytkownicy mogą znajdować się w głośnym [lub cichym - przyp. NR] otoczeniu, w którym zawartość dźwiękowa strony może nie być słyszana [lub nie powinna być - przyp. NR]; udostępnienie tekstowej alternatywy jest koniecznością
  • W pewnych sytuacjach odblaskujące światło od ekranu może uniemożliwić oglądanie sekwencji wideo lub nawet tekstu - alternatywna treść, możliwa do przeczytania przez syntezator mowy może być pomocna
  • Coraz więcej osób będzie łączyć się z internetem za pomocą urządzeń, do obsługi których nie używa się rąk lub wzroku.
 • Czytelna i zrozumiała treść - to pozwoli na natychmiastowe zwiększenie i poszerzenie audytorium Twojej strony.
 • Tekstowa alternatywa
  • Odnośniki opisowe i atrybut „longdesc” - ponieważ wiadomość, którą chcesz wzbogacić o kompleksową grafikę, taką jak fotografie, wykresy lub diagramy, może nie być natychmiast czytelna dla niektórych osób, zapewnienie tekstowego opisu zawartości obrazu lub przekazu może być bardzo pomocne dla odwiedzających stronę
  • Tekstowy opis plików multimedialnych - z wielu powodów (wiele z nich opisanych jest w tym dokumencie) pewna liczba użytkowników na całym świecie może nie być w stanie zapoznać się z zawartością plików multimedialnych. Udostępnienie tekstowej alternatywy znacząco zwiększy dostępność do tych informacji
  • Etykietowanie - treści audio mogą nie być dostępne dla wszystkich użytkowników. Udostępnienie alternatywnej treści tekstowej znacznie zwiększy liczbę osób, które "usłyszą" Twoją wiadomość
 • Kontrast kolorów - kontrastowe kolory tła i tekstu uczynią treść łatwiejszą do czytania. Ciemny tekst na jasnym tle jest najczęściej najlepszą kombinacją dla osób niedowidzących, ale praktyczne wykorzystanie arkuszy CSS do kontroli kolorystyki tekstu i tła pozwoli pozostałym osobom wybrać najlepszą kombinację, dostosowaną do ich potrzeb i środowiska pracy (innymi słowy, mogą wybrać jeden styl gdy korzystają z komputera osobistego, a inny gdy korzystają z laptopa lub komputera kieszonkowego na spotkaniu lub w samolocie). Bądź również świadom, że 8% do 10% populacji mężczyzn w wielu krajach dotkniętych jest daltonizmem.

Wsparcie dla osób z mniejszym zasobem słów

W każdym społeczeństwie istnieje znacząca liczba osób, których zasób słów różni się od tego, którym dysponują profesjonaliści tworzący strony internetowe i redagują ich treść. Przestrzeganie rekomendacji WCAG 2.0 pozwala na wsparcie użytkowników z mniejszym zasobem słów i tych, dla których język Twojej strony nie jest językiem ojczystym.

 • Czytelna nawigacja - wdrożenie czytelnego, spójnego i logicznego stylu nawigacji na stronie ułatwi zrozumienie strony i przyśpieszy proces jej poznawania. Listwy nawigacyjne, mapy strony i spisy treści z odnośnikami zwiększą szansę na odnalezienie, przez osobę odwiedzającą stronę, poszukiwanych informacji.
 • Czytelna zawartość
  • Wiele badań wskazuje, iż większość osób nie „czyta” stron WWW - a przynajmniej nie na monitorze - zamiast tego „skanują” ją wzrokiem. Mając to na uwadze, używanie prostego języka zamiast marketingowego i technicznego żargonu, zwiększy zrozumienie i satysfakcję osób odwiedzających Twoją stronę.
  • Elementy niebędące tekstem, takie jak ilustracje i wykresy, powinny być związane z tekstem, umieszczone niedaleko od odpowiadającego im tekstu i opisane lub zapowiedziane w tekście.
 • Oddzielenie struktury od warstwy prezentacyjnej - czytelne i spójne wykorzystanie języka znaczników do znaczenia i struktury zawartości pozwoli Twoim gościom poznać stronę i zlokalizować informacje w zależności od ich treści lub wagi.

Poprawa pozycji w wyszukiwarkach

W uproszczeniu, zawartość niebędąca tekstem jest niewidoczna dla wyszukiwarek lub innych aplikacji operujących na danych. Istotne treści Twojej strony mogą być „zablokowane” w niedostępnym formacie. Eksponując te treści możesz znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo, że osoby szukające konkretnych treści na Twojej stronie będą mogli je odnaleźć. Ze strategicznego punktu widzenia, wszystko, co możesz zrobić aby zwiększyć prawdopodobieństwo odszukania Twojej strony jest wielce korzystne.

 • Czytelna i zrozumiała zawartość - używanie powszechnych i zrozumiałych słów, fraz i reguł gramatycznych zwiększy prawdopodobieństwo, że osoby używające prostych kryteriów wyszukiwania odnajdą Twoją stronę,
 • Tekstowe alternatywy
  • Alternatywny tekst - obraz bez alternatywnego tekstu może być odnaleziony tylko poprzez podanie nazwy jego pliku. W wielu wypadkach nazwa nie jest jawna i składa się z mało pomocnego ciągu znaków. Dodanie alternatywnego opisu tekstowego [atrybut „alt” znacznika <img>] oznacza, że wyszukiwarka będzie mogła odnaleźć obraz, ponieważ jego opis zostanie zaindeksowany. Opis obrazka, zawierający słowa odnoszące się do treści Twojej strony pomoże zwiększyć pozycję w wyszukiwarkach.
  • Linki opisowe i atrybuty „longdesc” - ważna zawartość Twojej strony może być prezentowana w postaci złożonych obrazów, takich jak fotografie, wykresy lub diagramy. Opisanie ich za pomocą linków opisowych i atrybutów „longdesc” uczyni ich zawartość dostępną dla wyszukiwarek.
  • Tekstowy opis dla plików multimedialnych - tekstowy opis akcji lub zawartości umieszczonych na stronie filmów uczyni zawarte w nich ważne informacje dostępnymi dla wyszukiwarek. W przeciwnym razie znana będzie wyłącznie ich nazwa pliku.
  • Etykietowanie - pliki dźwiękowe można wyszukiwać wyłącznie poprzez nazwę ich plików, co - jak już wcześniej odnotowaliśmy - może być mało pomocne. Udostępnienie pełnotekstowych etykiet (zsynchronizowanych z dźwiękiem za pomocą SMIL albo jako osobna transkrypcja) pozwoli, szczególnie w przypadku nagrań z dialogami lub przemówieniami, na zaindeksowanie ich treści.
 • Podsumowanie tabeli - czytelne podsumowanie tabeli opisujące jej przeznaczenie, będzie zaindeksowane przez wyszukiwarki, podczas gdy zawartość tabeli może nie być poprawnie rozpoznana przy indeksowaniu komórka po komórce. Co więcej, etykiety tabeli, uzyskiwane poprzez dodanie nagłówków, zostaną również zindeksowane przez wiele wyszukiwarek.
 • Struktura dokumentu i znaczniki - niektóre z wyszukiwarek wykorzystują tekst zawarty w znacznikach nagłówków, takich jak <H1>, <H2> itd. do oceny Twojej strony i przykładają dużą wagę do tekstu w nich zawartego.
 • Metadane - przestrzeganie standardów związanych z metadanymi i opisem zawartości stron wraz relacjami pomiędzy nimi może znacząco zwiększyć użyteczność Twojej strony, zarówno dla osób poszukujących Twoich produktów lub usług, jaki dla Twoich własnych potrzeb biznesowych czy archiwizacyjnych. Międzynarodowe standardy dla metadanych są rozwijane - IMS używany jest w sektorze edukacyjnym, a Dublin Core jest szeroko wykorzystywany w administracji państwowej. Informacje, których nie można łatwo odszukać lub zidentyfikować są kosztowne.

Wsparcie dla semantycznego internetu [Semantic Web]

Semantyczny internet [Semantic Web] stanowi rozszerzenie obecnego internetu, w którym informacja posiada dobrze zdefiniowane znaczenie i umożliwia lepszą współpracę komputerów i ludzi. Semantyczny internet uczyni dane w sieci zdefiniowanymi i połączonymi w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane przez urządzenia nie tylko w celu ich wyświetlenia, ale również do automatyzacji, integracji i ponownego wykorzystywania danych w różnych aplikacjach. Dzięki rozwojowi tej technologii, organizacje, które wdrożą elementy semantycznego internetu, będą gotowe na zwiększenie liczby odwiedzin stron WWW.

 • Metadane są pierwszą implementacją ustrukturyzowanej informacji na temat zasobów w sieci. Implementacje takie jak "Dublin Core" i "IMS", gdy zostaną szeroko wdrożone i zaimplementowane przy użyciu RDF umożliwią maszynom pozyskiwanie i porównywanie informacji.
 • Rozdzielenie struktury i prezentacji - wykorzystanie struktury znaczników (np. znaczniki HTML) do opisu informacji na Twojej stronie definiuje jej treść w sposób zrozumiały dla maszyn i pomoże Ci w przejściu z internetu do internetu semantycznego [z „World Wide Web” do „Semantic Web”].
 • Czytelna zawartość i tekstowe alternatywy - dla biznesu, internet znaczeniowy powiększy rynki zbytu dzięki czytelności metadanych w odróżnieniu od bezznaczeniowego zarządzania treścią. Przestrzeganie wytycznych WAI zapewnia czytelne alternatywne drogi, zgodnie z duchem semantycznego internetu, do znaczenia tekstowego zarchiwizowanego w bazach danych.
 • Niezależność od sprzętu - Strony internetowe, na których zaadoptowane zostaną założenia dostępności bez względu na wykorzystywane urządzenie, będą w lepszej sytuacji podczas filtrowania i sortowania pozyskanych danych przez urządzenia łączące się z internetem za pośrednictwem wolnych łącz i wymagających specyficznych rozwiązań nawigacyjnych.

Przeformułowanie zawartości pod kątem innych formatów lub urządzeń

W nieustannie zmieniającym się świecie aplikacji i technologii internetowych, sensownie jest tworzyć zawartość i usługi w sposób umożliwiający szybkie i efektywne zaadoptowanie na potrzeby nowych okoliczności. Stosowanie obecnie istniejących technik tworzenia stron WWW, jak na przykład WCAG 2.0, zapewni gotowość do zmiany (i poszerzenia) bazy Klientów i wszelkich nowych technologii, które mogliby wybrać.

Oddziel strukturę i semantykę od warstwy prezentacyjnej. Jeśli język znaczników lub zawartość jest ściśle związana z konkretnym sposobem wyświetlania lub dostępu do danych, treść jest bardzie podatna na bezużyteczność czy brak dostępu niż w przypadku innych technologii. Idealna sytuacja to taka, w której udostępniasz zawartość (strukturę i znaczenie zawartości) osobno od sposobu prezentacji informacji. Możesz wtedy łatwiej tworzyć alternatywne szaty graficzne dla różnych urządzeń, alternatywne sposoby wyświetlania, które mogą być zmieniane przez użytkowników lub pozwolić różnym urządzeniom internetowym wyświetlać zawartość w sposób, który będzie najlepiej odpowiadał ich możliwościom.

 • Używaj stylów [CSS] - główny arkusz stylów (plik, w którym przechowywane są informacje na temat wyświetlania poszczególnych znaczników na całej stronie) pozwala szybko i kompleksowo zmienić ogólny wygląd Twojej strony internetowej. Arkusz stylów może zawierać instrukcje dotyczące sposobu wyświetlania dla różnych technologii. To oznacza, iż zamiast zmieniać całą stronę, wystarczy zmienić główny arkusz stylów aby sprostać wymaganiom nowych technologii. Arkusze stylów pozwalają także na dostosowanie wyświetlania do konkretnych urządzeń lub sytuacji, np. wyświetlanie na ekranie komputera lub drukowanie, raportowanie czy proste przeglądanie treści.
 • Niezależność od kolorów - powstrzymanie się od podkreślania istotnych elementów strony za pomocą kolorów uczyni zawartość bardziej dostępną i czytelną na urządzeniach, które nie wyświetlają kolorów.
 • Używaj XHTMLXML - używanie tych specyfikacji (w połączeniu z odpowiednim wykorzystaniem stylów CSS) uczyni automatyczne konwertowanie treści na potrzeby innych urządzeń jeszcze prostszym. XHTML i XML doskonale sprawdzają się przy manipulowaniu informacjami przez maszyny.
 • Nie korzystaj z odradzanych elementów HTML - wiele z elementów wcześniejszych wersji HTML zostało usuniętych z najnowszych specyfikacji tego języka po to, aby powierzyć ich zadania prezentacyjne arkuszom CSS. Stosowanie poprawnego kodu pozwoli Ci łatwiej przeformatować zawartość na potrzeby innych formatów lub urządzeń.

Zwiększenie wsparcia dla wielojęzyczności

W poszerzającym się globalnym rynku, ignorowanie lub wyobcowanie potencjalnych Klientów z innych krajów może być bardzo szkodliwe w skutkach. WCAG 2.0 opisuje kilka technik, które umożliwią Ci poszerzenie grona odbiorców o użytkowników z innych krajów.

 • Etykietowanie zapisów dźwiękowych/video w innych językach - dla organizacji z międzynarodową klientelą zapewnienie niskobudżetowych opisów zawartości dźwiękowych lub filmowych w innych językach, może być efektywnym sposobem na poszerzenie grona odbiorców. Tłumaczenie i etykietowanie jest przeważnie mniej kosztowne niż tworzenie osobnych wersji językowych.
 • Nadmiarowość dodatkowej modalności w celu lepszego zrozumienia - wielojęzyczny użytkownik może czuć się mniej komfortowo, jeśli zawartość stron WWW jest niedostępna w jego ojczystym języku. Udostępnienie alternatywnych wersji językowych ułatwi zrozumienie treści.
 • Czytelna, bardziej zrozumiała zawartość - jeśli ukierunkowujesz się na rynki międzynarodowe, używanie lokalnego żargonu i idiomów lub koncepcji znanych wyłącznie w Twojej kulturze czyni treść mało przyjazną. Prosty, czytelny język i gramatyka będą zawsze łatwiejsze do przetłumaczenia.

Pomoc w dostępie dla osób korzystających z wolnych łączy

Udostępnienie dodatkowej zawartości z przeznaczeniem dla osób korzystających z wolnych łączy może być dodatkowym czynnikiem zwiększającym rynek zbytu. Pomimo coraz szerszego dostępu do szybkich łączy internetowych wielu użytkowników nadal zmuszonych jest korzystać z wolnych łączy, ze względu na ograniczenia geograficzne, brak stosownej infrastruktury lub ze względów finansowych. Nawet ci, którzy na co dzień mają dostęp do szybkich łączy, mogą być zmuszeni do korzystania z wolniejszego dostępu do internetu ze względu na technologię, jaką wybrali do odwiedzenia strony (telefon komórkowy, palmtop) lub ze względów ekonomicznych (starsze systemy).

 • Odnośniki opisowe i atrybuty „longdesc” - wielu autorów stron WWW pragnie używać dużych obrazów, takich jak fotografie, wykresy i diagramy jako ilustrację lub wzbogacenie treści dokumentów. Powszechną techniką ułatwienia dostępu dla osób korzystających z wolniejszych łączy jest udostępnianie miniatur, które za pomocą odnośnika są połączone z pełnowymiarową wersją obrazu. W przypadkach, gdy przepustowość łącza jest poważnie ograniczona, tekstowa alternatywa będzie zawsze mile widziana przez użytkowników.
 • Alternatywy tekstowe dla zawartości multimedialnej - kilka megabajtów dźwięku lub wideo może być często podsumowane w postaci kilku kilobajtów tekstowego opisu zawartości. Oszczędność transferu może być ogromna. Użytkownik, jeśli zechce, może ściągnąć pełną prezentację multimedialną, ale ma również możliwość przeczytania alternatywnej wersji.
 • Wykorzystanie arkuszy stylów CSS - oddzielenie prezentacji od zawartości, szczególnie dzięki wykorzystaniu głównego arkusza stylów, może znacząco zmniejszyć rozmiar poszczególnych stron. Główny arkusz stylów jest pobierany i „zapamiętany” przez przeglądarkę przez cały czas oglądania stron WWW i wykorzystywany przez wszystkie odwołujące się do niego strony.
 • Czytelna nawigacja - udostępnienie czytelnej i spójnej nawigacji jest wielkim ułatwieniem dla osób korzystających z wolnych łączy i zmuszonych do długiego oczekiwania na wczytanie się każdej strony. dzięki temu mogą uzyskać interesujące ich informacje dużo szybciej niż szukając ich na oślep, czemu często towarzyszy frustracja.

Usprawnienie efektywności

Podczas gdy poprzedni rozdział dotyczył korzyści związanych z poszerzeniem grona odbiorców stron WWW, niniejszy rozdział opisywać będzie korzyści dla procesów operacyjnych i procedur technicznych, wynikające z wdrożenia WCAG 2.0.

Redukcja kosztów utrzymania

Modernizacja i utrzymanie stron WWW jest istotnym elementem biznesu. Wdrożenie technik, które umożliwią redukcję kosztów z tym związanych jest posunięciem strategicznym. Kolejną troską jest gwałtownie zmieniający się rynek technologii internetowych; czy istnieją techniki, które pomogą Ci sprostać wymaganiom stawianym przez te zmiany? WCAG 2.0 oferuje Ci wiele takich technik.

 • Oddzielenie struktury od prezentacji - z punktu widzenia rozwoju i utrzymania stron WWW i aplikacji internetowych, większość korzyści płynie z dobrze zaprojektowanej logicznie struktury. Wewnętrzna struktura czyni edycję lub modyfikację łatwiejszą ze względu na czytelniejsze pierwotne intencje. Jednak prezentowanie struktury w taki sam sposób jak jest ona zapisana jest nie zawsze właściwe (z marketingowego punktu widzenia) lub potrzebne. Utrzymując rozdział pomiędzy prezentacją a strukturą zachowujesz możliwość swobodnego manipulowania sposobem prezentacji w zależności od potrzeb. Wszystko to zmniejsza liczbę niezbędnych poprawek w kodzie, gdy wymagana jest zmiana.
 • Arkusze stylów vs. znaczniki w treści - częste używanie znaczników HTML do formatowania wyglądu lub nawet używanie znaczników stylistycznych w treści może sprawić, iż przeglądanie i naprawa kodu źródłowego stron WWW stanie się bardzo czasochłonna. Przeniesienie wszystkich elementów formatowania do arkuszy stylów uczyni analizę problemów stylistycznych dużo łatwiejszą (lokalizacja poleceń będzie znana) i ułatwi także łatwiejszym lokalizację problemów w treści (ponieważ nie będzie trzeba przedzierać się przez gąszcz znaczników formatujących wygląd treści).
 • Alternatywy tekstowe - dla osób opiekujących się twoją stroną internetową, istnieje dodatkowa korzyść z alternatyw tekstowych dla obrazów, obiektów i zawartości multimedialnych: opisy mogą znacznie usprawnić proces edycji, aktualizacji i podnoszenia jakości, dzięki łatwiejszej identyfikacji elementów nietekstowych. Myśl o alternatywach tekstowych jak o "wewnętrznej dokumentacji" Twojej aplikacji internetowej.
 • XML i inne nowe technologie W3C - korzyści opisane w tym dokumencie, a wynikające z WCAG 2.0 staną się rzeczywistością, jeśli zostaną wdrożone w każdym procesie tworzenia aplikacji internetowych - nie tylko w przypadku projektowania w oparciu o HTML. WAI opublikowała dokumenty dotyczące aspektów dostępności XML, SVG oraz SMIL, które czynią jej wytyczne czytelniejsze.
 • Najnowsze oprogramowanie edycyjne - programy edycyjne, uwzględniające standardy WAI przygotują Cię na przyszłość do tworzenia lepszego kodu mniejszym nakładem.
 • Niezależność od urządzeń - strony internetowe spełniające ten wymóg będą wymagały mniej pracy podczas przygotowywania wielu nowych wersji i pochłoną mniej kosztów.

Ulepszenie wyszukiwarki na stronie

Czytelniejsza zawartość oraz umieszczenie alternatywnych opisów obrazów i innych nietekstowych elementów strony ułatwi odwiedzającym wykorzystanie mechanizmów wyszukiwania, jeśli nie odnajdą na stronie poszukiwanych informacji poprzez standardowo dostępną nawigację. W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie wyszukiwarki, metadane, struktura znaczników i etykiety zawartości audio mogą znacząco usprawnić wyszukiwanie zawartości na Twojej stronie WWW. Jeśli poszukiwania Twoich klientów będą bardziej owocne, nie będą musieli korzystać z innych technologii i metod pomocy i poszukiwania informacji.

Możliwość zmiany przeznaczenia treści

Wdrożenie praktyk zmierzających do uniezależnienia od wykorzystywanych urządzeń, kolorow itd. da możliwość zmiany przeznaczenia treści z możliwością wykorzystania jej w różnorodnych nowoczesnych urządzeniach, od telefonów komórkowych po palmtopy z nawigacją satelitarną w samochodach. Techniki zawierają oddzielenie zawartości od sposobu prezentacji i gwarancję, że istota i waga informacji nie jest uwydatniona wyłącznie poprzez kolor jej prezentacji.

Wydajność serwera

Wraz ze zwiększającym się ruchem w internecie, wiele organizacji zauważa, że wydajność ich serwera nie spełnia oczekiwań klientów. Techniki WCAG 2.0 pozwalają zmniejszyć obciążenie Twojego serwera.

 • Arkusze stylów - użycie osobnego lub głównego arkuszu stylów zmniejszy rozmiar strony z zawartością, którą serwer musi wysłać; pliki arkuszy stylów będą przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki i nie będą musiały być za każdym razem pobierane.
 • Czytelna nawigacja - zmniejszy krążenie gości po Twojej stronie w poszukiwaniu potrzebnych informacji, a tym samym zmniejszy liczbę danych, które serwer musi przesyłać. Również lepiej zdefiniowane i czytelniejsze odnośniki i konsekwentne używanie grafiki dla podkreślenia kluczowej funkcjonalności zaowocuje zmniejszeniem ruchu na serwerze.
 • Tekstowe alternatywy (atrybuty „alt”, „longdesc” i odnośniki opisowe) - zastosowanie niektórych lub wszystkich z tych technik WCAG 2.0 pomoże większości użytkownikom ograniczonym poprzez prędkość łączy internetowych lub technologię do oglądania Twojej strony "z wyłączoną grafiką". Będą mogli lepiej zrozumieć zawartość i przekaz grafiki i selektywnie (w miarę potrzeb) ją wyświetlać. Pozwoli to zredukować natężenie zapytań do serwera ponieważ zminimalizowana zostanie liczba żądań wyświetlania grafiki od odwiedzających, którzy nie chcą lub nie mogą jej zobaczyć.

Transfer danych na serwerze

Zwiększający się ruch w internecie powoduje, że także przepustowość serwera może nie sprostać wymaganiom klientów. I znowu techniki WCAG 2.0 mogą pomóc zredukować natężenie ruchu.

 • Czytelna nawigacja - sprawi, że goście Twoich stron WWW znajdą informacje szybciej, co ograniczy konieczność wyświetlania im wielu stron i sprawi, że gość będzie bardziej usatysfakcjonowany adekwatnością i szybkością przesłania informacji.
 • Tekstowe alternatywy - na skutek ograniczeń spowodowanych szybkością łączy, ograniczeń technologicznych lub ekonomicznych, udostępnienie strony, która będzie mogła być przez niektórych użytkowników oglądana bez konieczności włączenia grafiki, zmniejszy transfer generowany przez serwis WWW.
 • Oddzielenie struktury od prezentacji - przeniesienie instrukcji formatujących do arkuszy stylów oznacza, że twoje strony będą miały mniejszy rozmiar i będą mniej obciążały ograniczony transfer serwera.

Podkreślenie odpowiedzialności społecznej

Niektóre korzyści dla organizacji, jak na przykład przychylność opinii publicznej, mogą być mniej oczywiste i namacalne niż korzyści ekonomiczne i techniczne, opisane powyżej. Jednak, czy na wyjątkowo konkurencyjnym światowym rynku jakiekolwiek korzyści mogą być ignorowane?

 • Zwiększenie dostępności twoich stron WWW i usług internetowych dla szerokiego grona odbiorców z deficytami i innych niepełnosprawnych członków społeczności wzmocni wizerunek społecznie odpowiedzialnej organizacji.
 • Wszystkie kraje mają znaczący odsetek osób niepełnosprawnych - stanowią oni istotną część populacji. Ludność w wielu krajach jest również coraz starsza, a z wiekiem liczba zaburzeń sprawności fizycznej wzrasta.
 • Wzrost świadomości oczekiwań osób z deficytami podczas tworzenia i promocji dostępnych stron WWW i powiązanych z nimi usług internetowych może mieć wpływ na procesy wewnętrzne i przyczynić się do powstania miejsca pracy bardziej atrakcyjnego i dostępnego dla osób z deficytami.

Ograniczenie odpowiedzialności prawnej

W wielu krajach na całym świecie prawo zabraniające dyskryminacji wymaga od instytucji administracji publicznej, placówek edukacyjnych, korporacji i przedsiębiorstw zapewnienia równego dostępu i szans dla osób z deficytami. Może się w tym zawierać również równość w dostępie do informacji elektronicznych i usług, tak jak ma to miejsce w przypadku fizycznych odpowiedników. Przepisy prawa różnią się w zależności od kraju - lista konkretnych uregulowań prawnych w poszczególnych państwach jest publikowana przez WAI.

Zalecenie przestrzegania wytycznych WCAG 2.0 przez programistów podczas tworzenia stron WWW od wczesnego etapu projektu będzie bardziej efektywne i tańsze niż wdrażanie ich po długotrwałych prawnych procesach.

Co więcej, coraz więcej organizacji przemysłowych w wielu krajach wdraża procedury dotyczące problemów związanych z dostępnością.

Zestawienie korzyści

Poniższa tabele przedstawiają powiązania pomiędzy niektórymi punktami WCAG 2.0 a korzyściami biznesowymi i technicznymi (związanymi z efektywnością).

TAK w komórce tabeli oznacza, że przedstawiliśmy więcej informacji na temat korzyści wynikających z tego punktu WCAG 2.0 we wcześniejszej części dokumentu. Słowo TAK stanowi odnośnik do odpowiedniego fragmentu tekstu.

Bezpośrednie korzyści biznesowe z tworzenia stron zorientowanych na dostępność
Punkt kontrolnyUżytecz- nośćWyszuki- warkiZmiana przeznaczeniaWielo- języcznośćNiski transferWsparcie mniej wykształconychSemantyczny internetSpecyfikacja
Czytelna nawigacjaTAKTAKTAK(13.4; 13.5)
Niezależność od urządzeńTAKTAK(9.x)
Czytelna zawartośćTAKTAKTAKTAKTAK(14.1; 14.3)
Tekstowe alternatywyTAKTAKTAKTAK(1.1)
MetadaneTAKTAK(13.2)
Oddzielenie struktury od prezentacjiTAKTAKTAKTAK(3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 11.2)
Etykietowanie multimediówTAKTAKTAK(1.3; 1.4)
Niezależność od kolorówTAKTAK(2.1; 2.2)
Atrybuty tabelTAK(5.5)
Technologie W3CTAK(11.1)
Korzyści techniczne (związane z efektywnością) z tworzenia stron zorientowanych na dostępność
Punkt kontrolnyWyszukiwarkiZmiana przeznaczeniaTransfer serweraAdministracjaObciążenie serweraSpecyfikacja
punktu
Czytelna nawigacjaTAKTAK(13.4; 13.5)
Niezależność od urządzeńTAKTAK(9.x)
Czytelna zawartośćTAK(14.1; 14.3)
Tekstowe alternatywyTAKTAKTAKTAK(1.1)
MetadaneTAK(13.2)
Oddzielenie struktury od prezentacjiTAKTAKTAKTAKTAK(3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 11.2)
Etykietowanie multimediówTAK(1.3; 1.4)
Niezależność od kolorówTAK(2.1; 2.2)
Technologie W3CTAK(11.1)

Alternatywna, liniowa wersja danych z tabeli.

O tłumaczeniu

Powyższy tekst jest nieoficjalnym tłumaczeniem dokumentu W3C pt. „Business Benefits of Accessible Web Design” [http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits.html], opracowanego przez Andrew Arch (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i Chuck Letourneau (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) przy pomocy członków EOWG W3C/WAI w dniu 2002-03-24 wraz ze wszystkimi modyfikacjami, do dnia 2006-03-22. Tłumaczenie może zawierać błędy, za które autor dokumentu nie ponosi odpowiedzialności. Więcej informacji o WAI: Web Accessibility Initiative jest częściowo wspierana przez Sponsorów. Opinie wyrażone w tym dokumencie niekoniecznie reprezentują opinie tych organizacji.

Uwagi dotyczące niniejszego, nieoficjalnego tłumaczenia prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2001-2002 W3C (MIT, INRIA, Keio ), Wszelkie prawa zastrzeżone. W3C.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji