Pakiet startowy JSzkoła przeznaczony jest dla szkół, które chcą stworzyć swój serwis internetowy od podstaw. Projekt uwzględnia głównie wymagania serwisu szkoły podstawowej, ale po niewielkich poprawkach i uzupełnieniach może być z powodzeniem wykorzystany dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pobierz pakiet JSzkoła - Szybki start

Do dyspozycji użytkowników oddamy trzy wersje pakietu – z funkcjonalnością Biuletynu Informacji Publicznej i bez funkcjonalności BIP oraz wersję zawierającą tylko funkcjonalność Biuletynu Infomacji Publicznej. W pierwszej kolejności wydany zostanie pakiet bez funkcjonalności BIP.


Przyjęliśmy, że głównym celem serwisu każdej szkoły jest wsparcie realizacji jej zadań ustawowych i statutowych poprzez:

 • budowanie i udostępnianie bazy wiedzy o szkole i środowisku działania szkoły przydatnej uczniom, rodzicom i nauczycielom w realizacji zadań szkoły,
 • wzbogacenie procesów komunikacji wzajemnej między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz otoczeniem szkoły,
 • angażowanie uczniów, rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli w organizację życia szkoły, współtworzenie i realizację jej programów.

Ustaliliśmy, że dobry serwis szkoły powinien spełniać następujące funkcje:

 • informacyjna: informowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i otoczenia szkoły o jej systemie wychowawczym, wymaganiach, dorobku, osiągnięciach i aktualnych działaniach, udostępnianie informacji publicznych ,
 • wizerunkowo-promocyjna: kreowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i ponadlokalnym (regionalnym, ogólnopolskim), pozyskiwanie nowych uczniów i sojuszników,
 • edukacyjna: gromadzenie i udostępnianie wiedzy przydatnej w realizacji szkolnych programów wychowawczych i edukacyjnych (wiedza o najbliższym środowisku, wiedza o patronie szkoły, wiedza o przeszłości szkoły),
 • komunikacyjna: umożliwienie kontaktów między uczestnikami procesów szkolnych – uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi, szybkie przekazywanie zainteresowanym komunikatów o żywotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły,
 • wspierająca: wspomaganie uczniów, rodziców, wychowawców, nauczycieli w realizacji ich zadań,
 • partycypacyjna: angażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w stanowienie o sprawach szkoły i w życie społeczności szkolnej integracyjna: budowanie społeczności szkolnej, pogłębianie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami, wzmacnianie więzi między uczestnikami procesów szkolnych
 • integracyjna: wzmacnianie więzi ze szkołą i środowiskiem lokalnym, umacnianie poczucia tożsamości regionalnej

Rolę serwisu spróbowaliśmy ująć także w kategorii zadań, wskazując, że serwis szkoły powinien służyć co najmniej czterem poniższym zadaniom:

 • zapewnić uczniom, rodzicom i nauczycielom kompendium wiedzy o szkole, jej organizacji, funkcjonowaniu, programie działania, aktualnych wydarzeniach wspomagać uczniów, rodziców i nauczycieli w realizacji ich zadań szkolnych,
 • informować uczniów, rodziców, nauczycieli i otocznie społeczne o życiu szkoły, ciekawych wydarzeniach, realizowanych programach i projektach,
 • popularyzować szkołę szczególnie w środowisku lokalnym
 • angażować uczniów, rodziców, nauczycieli do aktywnego, twórczego uczestnictwa w życiu szkoły.

Zasięg terytorialny

Serwis szkoły adresowany jest przede wszystkim do uczestników procesów, jakie mają miejsce w szkole - do uczniów, rodziców, nauczycieli, a takze do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani szkołą ze względu na jej znaczenie w środowisku lokalnym, na jej ofertę, na wykonywanie przez nią zadań publicznych.

Serwisy szkół mają więc głównie zasięg lokalny, rzadziej - dotyczy to głównie szkół wyższego stopnia - ponadlokalny, np. regionalny czy ogólnopolski.

Niekiedy wydawca serwisu może zdecydować się z różnych względów na publikowanie innojęzycznych wersji serwisu. W takich przypadkach sugerujemy – jako prostszą w implementacji - obsługę wielojęzyczności za pomocą dedykowanego komponentu JFalang.

Adresaci serwisu - Główne grupy docelowe

Ze względu na cel i rodzaj wyszukiwanych informacji w przypadku serwisów gminnych można wyróżnić 3 podstawowe grupy odbiorców:

 • uczniowie,
 • rodzice,
 • nauczyciele

Adresaci serwisu - Poboczne grupy docelowe

Obok tych czterech grup podstawowych można wskazać co najmniej kolejne cztery grupy poboczne:

 • partnerzy w realizacji zadań,
 • pracownicy administracji samorządowej,
 • pracownicy nadzoru pedagogicznego
 • dziennikarze, prasa, media.

Na podstawie analizy ponad 200 serwisów szkolnych oraz analizy zadań szkoły opracowaliśmy rozbudowany projekt zawaertości serwisu szkoły.

Sporym wyzwaniem okazał dobór kryteriów podziału zawartości. Wahalismy się między kryterium głównego adresata i kryterium „obszarów” działalności szkoły. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na zgrupowanie zawartości według kryterium „obszarów” działalności. Wyodrębniliśmy 3 główne „sfery” nazwane:

 • O szkole z podkategoriami: Wartości, Historia i tradycje, Patron szkoły, Nasze Miasto
 • Organizacja z podkategoriami: Organy i kadra szkoły, Co w szkole mamy, Oddziały i klasy, Koła i zespoły
 • Praca szkoły z podkategoriami: Zamierzenia, Wydarzenia, Wymagania szkolne, Pomoc i sojusznicy

Nie jest to zapewne idealna klasyfikacja zawartości serwisu szkolnego. Może czasem powodować problemy, w której z kategorii umieścić pewne informacje czy też w której kategorii ich szukać, ale generalnie rzecz biorąc podział zawartości na trzy główne kategorie, w której pierwsza obejmuje „aksjologiczne” podstawy funkcjonowania szkoły, druga aspekt organizacyjny, a trzecia programowy umożliwił sensowne uporządkowanie treści serwisu szkolnego.

W menu serwisu wyodrębniono ponadto dodatkowo zakładki Kontakty oraz Zasoby, w której można udostępniać materiały archiwalne, pliki do pobrania, adresy internetowe, itp.


 • Brudnopisy: kategoria przeznaczona na materiały przygotowywane do publikacji
 • Niekategoryzowane: kategoria przeznaczona na informacje trudne do sklasyfikowania
 • O serwisie i prawne: kategoria przeznaczona na informacje stałe, związane z funkcjonowaniem serwisu, których nie można przypisać do żadnej z wyodrębnionych kategorii treści odnoszących się do tematyki serwisu  
 • O szkole: Informacje  o szkolnym środowisku wychowawczym – urzeczywistnianym w szkole systemie wartości, zwyczajach, historii i tradycjach szkoły, patronie, małej Ojczyźnie lokalnej
  • Wartości: informacje o realizowanym przez szkołę systemie wartości, o celach i misji szkoły
   • Misja, wizja i cele: Opracowane na podstawie dokumentów szkolnych informacje o fundamentalnych, strategicznych założeniach pracy szkoły - misji szkoły, projektowanego kształtu szkoły w przyszłości (wizja), celów strategicznych i operacyjnych, w tym celów wychowawczych  
   • Godło i inne symbole: Prezentacja i objaśnienie szkolnej symboliki - godła, barw, sztandaru, hymnu, jeśli je szkoła posiada
   • Szkolne zwyczaje: Prezentacja utrwalonych w systemie szkolnym zwyczajów i obrzędów 
  • Historia i tradycje:  informacje o elementach historii i tradycji szkoły
   • Kalendaria historyczne: prezentacja przeszłości szkoły w formie kalendarium obejmującego najważniejsze wydarzenia na przestrzeni dotychczasowych dziejów
   • Kartki z przeszłości szkoły: Opowieści, anegdoty, obrazujące przeszłość szkoły
   • Wspomnienia: wspomnienia byłych uczniów i nauczycieli szkoły
   • Nauczyciele i kierownicy: sylwetki dawnych kierowników szkoły i zasłużonych nauczycieli
   • Napisali o nas: Informacje o publikacjach na temat szkoły w innych mediach
  • Patron szkoły: materiały związane z pracą wokół patrona szkoły - sylwetka, prezentacja dzieł życia
   • W skrócie: Artykuły przedstawiające sylwetkę i dzieła patrona w zwięzłej formie (dla wszystkich)
   • Życie i dzieło: Pogłębione artykuły o życiu i dziełach patrona szkoły
   • Śląskie czytanki: Wypisy z dzieł autora (jeśli to pisarz)
   • Polecamy: Recenzje twórczości patrona napisane przez uczniów
  • Nasza miejscowość:  informacje wspomagające edukację regionalną, poświęcone najbliższemu otoczeniu szkoły (osiedle, miasto, gmina) 
   • Kalendarium dzielnicy: artykuły prezentujące przeszłość w formie kalendariów
   • Opowieści z dziejów: opowieści o ważnych wydarzeniach w przeszłości miejscowości
   • Ludzie Naszego Miasta: sylwetki ludzi godnych upamiętnienia
   • Ciekawe miejsca: prezentacje ciekawych miejsc w naszej miejscowości
   • Środowisko przyrodnicze: artykuły poświęcone przyrodzie naszej miejscowości, osiedla
   • Organizacje i instytucje: artykuły o działających na terenie miejscowości instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych, zwłaszcza obejmujących swym oddziaływaniem dzieci i młodzież
 • Organizacja:
  • Kadra i organy Szkoły: informacje o strukturze organów władz szkolnych i ich kompetencjach
   • Dyrekcja Szkoły: informacje o kompetencjach dyrektora szkoły, sylwetka dyrektora szkoły i zastępców, informacje kontaktowe o godzinach urzędowania, przyjmowania rodziców w sprawach uczniów
   • Rada Pedagogiczna: informacje o kompetencjach Rady Pedagogicznej, składzie rady, konferencjach i podjętych uchwałach
   • Rada Rodziców: informacje o kompetencjach Rady Rodziców, składzie Rady Rodziców, systemie pracy, spotkaniach i podejmowanych decyzjach
   • Samorząd Uczniowski: informacje o kompetencjach Samorządu Uczniowskiego, strukturze, składzie, spotkaniach i decyzjach Samorządu
   • Kadra Szkoły: informacje o  kadrze administracyjnej szkoły
  • Obiekty, pracownie, gabinety
   • Obiekty szkolne: prezentacja obiektów szkolnych (budynki, tereny sportowo-rekreacyjne, hala sportowa, ogrody)
   • Klasy i pracownie: informacje o pracowniach i klasach (pomieszczenia, wyposażenie)
   • Gabinety: informacje o gabinetach szkolnych: położenie, przeznaczenie, godziny pracy
   • Biblioteka i świetlica: informacje o bibliotece i świetlicy szkolnej - położenie, pomieszczenia, warunki korzystania, godziny pracy
    • Biblioteka poleca: artykuły o polecanych książkach, nowościach w bibliotece, itp
  • Oddziały i klasy
   • Kształcenie zintegrowane: informacje o klasach i oddziałach nauczania zintegrowanego, autoprezentacje zespołów klasowych
   • Klasy IV-VI: informacje o klasach i oddziałach IV-VI, autoprezentacje zespołów klasowych
   • Klasy integracyjne: informacje o klasach integracyjnych, zasadach przyjmowania do klas integracyjnych,
   • Klasy sportowe: informacje o klasach sportowych, zasadach rekrutacji i przyjmowania do klas sportowych
   • Koła i zespoły: informacje o działających w szkole kołach zainteresowań, SKS, zespołach wyrównawczych, szkolnych zespołach przedmiotowych (i innych zespołach nauczycielskich, np. wychowawczych, jeśli istnieją), ogniwach organizacji pozarządowych. Zasady uczestnictwa, harmonogramy spotkań.
    • Koła zainteresowań
    • Szkolny Klub Sportowy
    • Zespoły wyrównawcze
    • Szkolne Zespoły Przedmiotowe
    • Organizacje
  • Praca Szkoły
   • Wydarzenia
    • Imprezy i uroczystości: relacje ze szkolnych imprez i uroczystości (informacje, fotogalerie)
    • Sukcesy i osiągnięcia: informacje o pozaszkolnych sukcesach i osiągnięciach szkoły, zespołów szkolnych, uczniów, nauczycieli
    • Konkursy, turnieje: informacje o prowadzonych w szkole konkursach i turniejach, prezentacja zadań, prezentacje wyników
     • Przedmiotowe
     • Sportowe
     • Artystyczne
     • Społeczne i inne
     • Liga zadaniowa
     • As Ortografii
    • Z doświadczeń pedagogicznych: konspekty i scenariusze zajęć, opisy przypadków, wszelkie formy autoprezentacji doświadczeń pedagogicznych nauczycieli - pracowników szkoły
  • Zamierzenia: Prezentacja programów, projektów i planów szkolnych
   • Programy i projekty: informacje o opracowanych bądź przyjętych przez szkołę i wdrażanych programach i projektach
   • Plany lekcji klas 1-3: plany lekcje, jeśli nie są udostępniane w e-Dzienniku
   • Plany lekcji klas 4-6: plany lekcje, jeśli nie są udostępniane w e-Dzienniku
   • Zajęcia pozalekcyjne: harmonogramy zajęć pozalekcyjnych, komunikaty o odwołaniu planowanych zajęć
   • Zebrania: komunikaty o planowanych spotkaniach, wywiadówkach, konferencjach
    • Spotkania
    • Wywiadówki
    • Konferencje
  • Wymagania szkolne i ocenianie
   • Wymagania edukacyjne: prezentacja wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu dla każdej klasy, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
   • Ocena z zachowania: prezentacja zasad oceniania z zachowania, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
   • Ocenianie i klasyfikacja: omówienia procedur związanych z klasyfikacją i ocenianiem uczniów,
   • Podręczniki: prezentacja Szkolnego Zestawu Podręczników - z każdego przedmiotu dla każdej klasy
   • Wyposażenie uczniów: artykuły omawiające obowiązkowe wyposażenie uczniów, w tym w związku z różnymi przedmiotami lub okolicznościami, np. wyposażenie na zajęcia plastyczne, wyposażenie na lekcje wychowania fizycznego, wyposażenie na wycieczkę szkolną
  • Pomoc i sojusznicy
   • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej i pedagogicznej, godzinach pracy psychologa i pedagoga szkolnego
   • Opieka nad dzieckiem: informacje o możliwościach uzyskania wsparcia w opiece nad dziećmi
   • Pomoc materialna: informacje o możliwościach uzyskania wsparcia materialnego w szkole i w gminie
   • Poradnik ucznia: artykuły z poradami dla uczniów
   • Poradniki dla rodziców: artykuły z materiałami wspomagającymi rodziców, w tym prezentacja różnego typu opracowań oferowannych przez serwisy projektów i kampanii ogólnopolskich
   • Sojusznicy:
    • Współpraca: Prezentacja sojuszników i współpracowników szkoły, prezentacja efektów współpracy i współdziałania z innymi
    • Sponsorzy i Dobroczyńcy: prezentacja i podziękowania dla sponsorów i dobroczyńców szkoły
    • Poradnictwo: informacje o poradniach związanych z wychowaniem i edukacją szkolną w gminie, powiecie, regionie
    • Rzecznictwo i interwencje: informacje o biurach rzeczników i zakresie ich działania (np. rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, rzecznik ucznia), możliwościach interwencji (np. policja, straż miejska, niebieska linia)
    • Pomoc środowiskowa: informacje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku działania szkoły (np. w parafii)
    • Urzędy i instytucje: kontakty do urzędów i instytucji, które mogą być pomocne w załatwianiu spraw uczniów, rodziców i nauczycieli
  • Komunikaty
   • Komunikaty dla rodziców
   • Aktualności uczniowskie
   • Informacje dla nauczycieli

Nie można znaleźć pobieranego pliku. ID=24

Szczegóły:
:
:
: